25 Aralık 2015 Cuma

249)Zenginlik ve Mal Mülk Sahibi Olmak İçin Etkili Dualar...

1- Her gün sabah namazından sonra (101) adet Fatiha suresi okunur.Ardından (101)adet aşağıdaki dua okunur. 
Ya Kafi,Ya Gani,Ya Muğni,Ya Fettah,Ya Rezzak” Okuduktan sonra da,ardından aşağıdaki dua 3 kere okunur.
“Ya kafi ekfina,Ya muğni ağnina,Ya Fettah iftah lena babe rahmetike,ya Rezzak urzukna bi lutfike ve Keremike ve bicahi sahibi’l-vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s-salatü ve’s-selam.” diye dua edilir.
Bu usulü yapan kişi ummadığı derecede mal-mülk sahibi olur ve zenginleşir. Benden en çok istenen dualar zenginlik duaları. Etkili olabilecekleri burada paylaşacağım..Sevgiyle kalın...                                                                                                                                                                                                   2-  Sabah akşam bu duayla meşgul olan kimseye çok kısa zamanda ummadığı yerlerden para gelir kısa zamanda feraha kavuşur. 


 “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsit, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ Rezzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Bedîassemâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel ikrâm... Yâ Hannân, yâ Mennân infehnî minke bi nafhati hayrin tugnînî bihâ ammen sivâk... in testeftihû fekâd câekümü’l-feth... İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ... Nasrun minellahi ve fethun karîb... Allahümme yâ Ganî, yâ Hamîd, yâ Mubdi’, yâ Muîd, yâ Vedûd, yâ ze’l-arşil Mecîd, yâ Fe’âlen limâ yürîd, ikfini bihelâlike an harâmike ve agninî bi fadlike ammen sivâke vahfaznî bimâ hafizte bihizzikr... Vensurnî bimâ nasarte bihirrusül... inneke alâ külli şey’in kadîr...”  Güneş gezegeninde 7 -21 kez okunmalı. Bir de maddi manevi dileklerimize kavuşmak için 214. konuda verdiğim duayı da okumanızı öneriyorum. 1000 defa YA LATİF esmasını okuyoruz 100 defa da Salavatı Fatihi okuyoruz. Cübbeli Ahmet Hocamızın verdiği bir tertip olup fayda görmemekte pek mümkün değil, ihlasla gönülden  okunduktan sonra mutlaka kabul görür buna inancım sonsuz...              3-Kelimetül Ferec Duası: (Her türlü sıkıntıyı, darlığı açan dua)                                                                                                                                                                 LA İLAHE İLLALAH'UL HALİM'UL KERİM ve SUBHANALLAHİ RABB'İSSEMAVATİ SEB'İ VE RABBİL ARŞ'İL AZİM VEL HAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN. Sınırsız okunabilir. En az 3 defa okunmalı.. 

4-Karınca (Bereket) Duası Türkçe Okunuşu
“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“
Karınca (Bereket) Duası Türkçe Anlamı / Meâli
Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri) Özellikle ticaret ile meşgul olanlar 7 defa mutlaka okumalı en etkili dualardandır..Satılmayan bir malın üzerine 7 defa okunursa o mal satılır..  İletişim:alaraunlu385@outlook.com                                                                                                                                                                                                     

20 Aralık 2015 Pazar

248) Besmele-i Şerifin Havassı Celilesi...

BESMELE-İ ŞERİFİN HAVASSI CELİLESİ

Sen! Mühim bir dileğin varsa ve buna nail olmak istiyorsan,

Gecenin son üçte birinde kalkıp güzelce abdest aldıktan
sonra, kıbleye karsı iki diz üzerine oturup, 786 defa Besmeleyi
**3 defa da su Salavati serifi okursun.

Essalâtü vesselâmü aleyke yî seyidî yâ rasûlallâhü huz biyedî
kallet hîletî edriknî edriknî edriknî bi lutfike ve keremike yâ
nebiyyer rahmeti yâ kâşifel ğummeti.

Ondokuz (19) defa da Besmele-i serifin asagıdaki
Hizbini okursun. İsteğin Allah Teala hazretlerinin izniyle kolayca yerine gelir.

Allâhümme innî eselüke bi hakki bismillâhirrahmânirrahîm. Ve
bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi fadli bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
celâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
heybeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
behâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi Kibriyâ bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
bereketi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
kudreti bismillâhirrahmânirrahîm. İrfa' kadrî ve eşrah Sadrî
yessir emrî ve ücbir kesrî ve ağni fakrî ve etıl ömrî bi fadlike
ve keremike ve ihsânike yâ men hüve kef hâ yâ ayîn sâd hâ
mîm ayîn sîn kâf elif lâm mîm elif lâm mîm sâd elif lâm mîm râ
hâ mîm bi sirri ismil a'zamullâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül
kayyûmül aliyyül azîmül ekram. Eselüke bi celâlil heybeti ve bi
ızzil ızzeti ve kibriyâil azameti ve ceberûtil kudreti en tecalnî
minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn. Ve
eselüke bi devâmil bekâi ve dıyâin nûri en tecalnî mines
sâlihîn. Ve eselüke bi hüsnil behâi ve bi isrâki vechikel kerîmi
en tedhulenî bi rahmetike fî cennâtin neîmi yâ rabbel âlemîn.
Ve en tüsallî alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
muhammedin vefal lî kezâ ve kezâ.
(Keza ve keza da diledigin her ne ise onu söylersin).


Besmele-i serifin bu mübarek hizbini Seyh Abdülkadir gavsi
ceylani k.s.a. hazretleri tertip etmistir. Bu hacet usulünü sakın ahlaken düşük olan kimselere öğretme, onların da duaları seri bir şekilde kabul olur...Güneş gezegeninde okumanızı öneririm..İletişim:alaraunlu385@outlook.com