24 Mart 2017 Cuma

Kolay Rızık İçin Okunur...

Gecenin son üçte birinde kalkıp sekiz (8) defa Talak suresi okunur. ''Seyecalullahi ba'de usrin yüsra''(Allah, zorluktan sonra kolaylık verecektir.) Ayetine geldiğin zaman, bu ayeti kerimeyi 100 defa okuruz. Sureyi devam ederek bitiririz. 1000 defa YA ALLAH 1000 defada Salavatı şerife ''Allahümme salli ala seyyidina Muhammed '' diye okuruz. Allah Teala senin rızkını kolaylaştırır ve ummadığın yerden rızkını gönderir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

65/TALÂK-1: Yâ eyyuhen nebiyyu izâ tallaktumun nisâe fe tallikûhunne li iddetihinne ve ahsûl iddeh(iddete), vettekûllâhe rabbekum, lâ tuhricûhunne min buyûtihinne ve lâ yahrucne illâ en ye’tîne bi fâhişetin mubeyyineh(mubeyyinetin), ve tilke hudûdullâh(hudûdullâhi), ve men yeteadde hudûdallâhi fe kad zaleme nefseh(nefsetu), lâ tedrî leallallâhe yuhdısu ba’de zâlike emrâ(emren).
Ey nebî! Kadınları boşadığınız zaman, o taktirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da (evlerinden) çıkmasınlar. Ve bunlar, Allah'ın hudutlarıdır (sınırlarıdır). Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o taktirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş (yeni bir durum) husule getirir (başka bir kapı açar).


65/TALÂK-2: Fe izâ belagne ecelehunne fe emsikûhunne bi ma’rûfin evfârikûhunne bi ma’rûfin ve eşhidû zevey adlin minkum ve ekîmûş şehâdete lillâh(lillâhi), zâlikum yûazu bihî men kâne yû’minu billâhi vel yevmil âhir(âhiri), ve men yettekıllâhe yec’al lehu mahrecâ(mahrecen).
Böylece onların (boşadığınız hanımlarınızın) bekleme süreleri tamamlandığı (iddetleri sona erdiği) zaman artık onları marufla (örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle) tutun (barındırın) veya marufla onlardan ayrılın (onları iyilikle serbest bırakın). Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin (şahit olsun). Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne (Allah'a ulaşma gününe) inanan kimseye işte bununla vaazedilir (böyle yapması istenir). Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, (Allah) ona bir çıkış yeri nasip kılar.


65/TALÂK-3: Ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib(yahtesibu), ve men yetevekkel alâllâhi fe huve hasbuh(hasbuhu), innallâhe bâligu emrih(emrihî), kad cealallâhu li kulli şey’in kadrâ(kadren).
Ve hesap etmediği (aklına gelmeyen) bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona O (Allah) kâfidir. Muhakkak ki Allah, emrini (işini) yerine getirendir. Allah herşey için bir kader tayin etmiştir.


65/TALÂK-4: Vellâî yeisne minel mahîdı min nisâikum inirtebtum fe iddetuhunne selâsetu eşhurin vellâî lem yahıdn(yahıdne), ve ulâtul ahmâli eceluhunne en yada’ne hamlehunn(hamlehunne), ve men yettekıllâhe yec’al lehu min emrihî yusrâ(yusren).
Ve eğer hayzdan (adetten) kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o taktirde onların iddeti (müddeti) 3 aydır ve henüz hayz (adet) olmamış kadınların da (iddeti 3 ay). Yüklü olan (hamile) kadınların müddetleri ise yüklerini bırakıncaya (doğum yapana) kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, (Allah) işinde ona kolaylık sağlar.


65/TALÂK-5: Zâlike emrullâhi enzelehû ileykum, ve men yettekıllâhe yukeffir anhu seyyiâtihî ve yu’zım lehû ecrâ(ecren).
İşte bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, onun günahlarını örter. Ve onun ecrini azamî artırır.


65/TALÂK-6: Eskinû hunne min haysu sekentum min vucdikum ve lâ tudârrûhunne li tudayyikû aleyhinn(aleyhinne), ve in kunne ulâti hamlin fe enfikû aleyhinne hattâ yeda’ne hamle hunn(hunne), fe in erda’ne lekum fe âtûhunne ucûre hunn(hunne), ve’temirû beynekum bi ma’rûf(ma’rûfin), ve in teâsertum fe se turdıu lehû uhrâ.
Sizin ikâmet ettiğiniz yerin bir kısmında, gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü (hamile) iseler, o taktirde yüklerini bırakıncaya (doğum oluncaya) kadar onlara infâk edin (nafakalarını verin). Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa (zorlanırsanız), o taktirde onu bir başkasına emzirteceksiniz.


65/TALÂK-7: Li yunfık zû seatin min seatih(seatihî), ve men kudire aleyhi rızkuhu fel yunfik mimmâ âtâhullâh(âtâhullâhu), lâ yukellifullâhu nefsen illâ mâ âtâhâ, seyec’alullâhu ba’de usrin yusrâ(yusren).
Geniş imkân sahibi olan, geniş imkânlarından infâk etsin (nafaka versin). Ve kim, üzerindeki rızkı az ise, o taktirde Allah'ın ona verdiğinden infâk etsin. Allah kimseyi, ona verdiğinden fazlası ile mükellef (sorumlu) tutmaz. Allah, zorluktan sonra kolaylık verecektir.


65/TALÂK-8: Ve keeyyin min karyetin atet an emri rabbihâ ve rusulihî fe hâsebnâhâ hisâben şedîden ve azzebnâhâ azâben nukrâ(nukren).
Ve nice ülkeler Rab'lerinin ve O'nun Resûlleri'nin emrine itaat etmediler (haddi aştılar). Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik. Ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık.


65/TALÂK-9: Fe zâkat ve bâle emrihâ ve kâne âkıbetu emrihâ husrâ(husren).
Böylece (o ülke halkları) işlerinin vebalini tattı. Ve onların işlerinin sonu hüsran oldu.


65/TALÂK-10: E addallâhu lehum azâben şedîden fettekûllâhe yâ ulîl elbâb(elbâbi), ellezîne âmenû, kad enzelallâhu ileykum zikrâ(zikren). 
Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey âmenû olan ulûl'elbab! Öyleyse Allah'a karşı (daha üst takva ile) takva sahibi olun. Allah size zikri (Kur'ân'ı) indirmiştir.


65/TALÂK-11: Resûlen yetlû aleykum âyâtillâhi mubeyyinâtin li yuhricellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minez zulumâti ilen nûr(nûri), ve men yû'min billâhi ve ya'mel sâlihan yudhilhu cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), kad ahsenallâhu lehu rızkâ(rızkan).
Resûl, âmenû olanları (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri) ve amilüssalihat (salih amel, yani nefs tezkiyesi) yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın âyetlerini açıklayarak okur. Ve kim, Allah'a îmân ederse ve salih (nefsi ıslâh eden) amel işlerse onu, içinde ebediyyen kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder (koyar). Allah('ın Zat'ı), onun (resûl) için en güzel rızık olmuştur.


65/TALÂK-12: Allâhullezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunn(mislehunne), yetenezzelul emru beynehunne li ta'lemû ennallâhe alâ kulli şey'in kadîrun ve ennallâhe kad ehâta bi kulli şey'in ilmâ(ilmen). 
O Allah ki, yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını (yedi kat yerleri) yarattı. Allah'ın herşeye kaadir olduğunu ve Allah'ın herşeyi ilmen (ilmi ile) ihata etmiş olduğunu (kuşattığını) bilmeniz için emir, onların arasında (gökler ve yerler arasında) devamlı iner.

11 Mart 2017 Cumartesi

271) Zenginlik-Hastalık Konusunda İki Muhteşem Esma...


Hiç kimseye muhtaç olarak el açmamak için ve yapılan ticaretin iyi sonuçlar vermesi ve zenginlik için, 1060 defa okunur. Her türlü bela ve hastalık üzerine okunduğunda bela ve hastalık gider. Kişi kendi üzerine okuyarak eliyle azalarının tümünü sıvazlasa hastalık ve bela o kişiden çarçabuk uzaklaşır.
1060 kez  '' EL GANİYY ”Güneş gezegeninde okunur.

Yine Güneş Gezegeninde Hastamıza 1001 tane '' YA RAHMAN ''esmasını 3 gün okumalıyız..Rahman suresinin faziletleri saymakla bitmez.. Tecrübe  edilmiştir.. Sevgiyle Sağlıklı Kalın...

Not: Kanser hastalarının alttaki linki incelemesinde fayda var Zerdeçal karabiber zeytinyağı bu hastalığı yenmekte çok başarılı.Karabiber ve zeytinyağı zerdeçalın etkisini arttırıyor.  Bir Türk doktor zerdeçalın hapını da üretmiş ama epey fiatlı satıyor!!!Sağlıklı insanlarında çok tüketmesi lazım, hava kirliliği, genetiği ile oynanmış hormonlu gıdalar hepimiz risk altındayız gibi görünüyor!!!

9 Şubat 2017 Perşembe

270 ) Tıbbın Aciz Kaldığı Hastalıklarda El Muhyi...

EL MUHYÎ: 

Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren
Günde Zikir Sayısı : 68

İşlerin başarılı olması için okunur.

Ya Muhyi esmasını hergün 68 kez zikreden kişinin kalbine iman ve irfan nuru dolar. Kötüye giden işleri düzelir. 

Ya Muhyi esmasını halvet ve riyazet ile zikreden manevi sırlara erer. Hastalıklara şifa verici olur. 

Nefsine hakim olamayan kişi geceleri okumaya devam ederse; nefsi kendisine riayet eder. 

Bir ay süre ile 5 vakit namazların ardından okuyan kişi tüm hastalıklardan şifa bulur.

El Muhyi esmasının zikri ile gönülleri kazanmak ve teshir etmek mümkündür.
    
Bu esmanın Hz.İsrafil(as) ve Hz.İsa(as)’in zikri olduğu söylenmektedir. Hz İsa’nın ölüleri diriltme şeklinde bir mucizesi vardı. Bu esma onun vird edindiği ve mucizesini Allah adına bu yolla gösterildiğinin delili idi.
    
Her gün 68 kez okumaya devam kimse, mahpus ise bir vesile ile hapisten kurtulur ve isteğine kavuşur.
    
Bu esmayı üzerinde taşıyan ve her namazdan sonra  68 veya 340 kez okuyan kimsenin kalbinde iman ve irfan nuru parıldar. Her tuttuğu işte başarılı olur.
    
40 gün halvet ve rizayetle bu esmanın zikrine devam eden kimseye birtakım ilahi tecelliler gelir ve tıbbın aciz kaldığı bir takım hastalıklardan iyileşmesine vesile olur.

Yâ Muhyî esmasını yazıp boynunda taşıyan ve her gün 4624 kez bu esmayı zikreden kimse, herhangi bir hastaya mesh ve nefes ederse Allah, Muhyî esmasının sırrını izhar buyurarak hastaya şifa ihsan eder. Hatta hastalık tıbbın tedavi edemediği ve aciz kaldığı hastalıklardan birisi dahi olsa. Bilhassa doktorlardan bu esmaya devam eden Hz. İsa Aleyhisselam gibi ölüleri bile diriltecek mertebede başarılı olur.

40 gün halvet ve riyazetle hegün 10 bin kez bu esmayı zikreden kimseye fevkalade tecelliler vaki olur. Öyle ki kör gözleri, cüzzam ve yüz lekeleri hastalıklarını, kanser ve halen tıbbın tedavisinden aciz kaldığı marazları bu esmanın inayetiyle bertaraf eder..Güneş gezegeninde okunmasını tavsiye ederim..Sevgiler..İltişim: alaraunlu385@outlook.com

19 Ocak 2017 Perşembe

269 ) Süleyman Peygamberin Zenginlik Duası..

Süleyman (a.s),Şiddetli bir hastalığa yakalanır,cansız ceset denecek hale gelir,sonra tekrar sağlığına kavuşur ve Allah’a şöyle dua eder:
 رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ
أَنتَالْوَهَّابُ
    OKUNUŞU:”Rabbi’ğfirlî ve heblî mülken lâ yenbeğî li ehadin min ba ‘diinneke ente’l –vehhâb.” 12defa okunur.
    ANLAMI:”Ey Rabbim!Beni bağışla ve bana benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk/hükümranlık bahşet.Şüphesiz,Sen çok bahşedicisin.”(Sad,38/35)
   Yüce Allah,duasını kabul eder.Rüzgarı emrine verir,cinleri ona boyun eğdirir.

268 ) Sınavlarda Başarılı Olmak İçin..18 Aralık 2016 Pazar

267 ) Evinizi Olumsuz Enerjilerden Arındırın..

EVİNİZİ OLUMSUZ ENERJİLERDEN ARINDIRIN 
Taşıdığımız negatif duygular evlerimize de yerleşir ..O nedenle haftada bir evinizde enerji temizlemeleri yapın . Her evde ada çayı , sirke , tuz, çörek otu vardır ...Bir kase tuzu her zaman masanızda açık olarak bulundurun . Tuz tüm negatifliği çeker. Çörek otunu ocağınızın üzerinde yakın , bu evinize bereket getirir. Sirkeyle tüm evi dip bucak silin . Bu da yerleşmiş ağır enerjileri yok eder .. Ada çayı yaprağını bir kasede yakın . Bunu tüm odalarınızda gezdirin Bunları yaparken de ŞİMDİ ŞU ANDA SEVGİNİN HUZURU EVİME YERLEŞİYOR .EVİME BOLLUĞUN BEREKETİN ENERJİSİ DOLUYOR deyin. Ayrıca Auranızın yenilenmesi canlanması için haftada bir gün elma sirkesi katılmış bir su ile banyo yapın. 

Işığınız Sevgiyle Parlasın...

Yeni yılda yeni bloğumda buluşmak dileğiyle...

28 Kasım 2016 Pazartesi

266 ) Kısa sürede evlenmek için okunur...


''Festebşiru bi bey'ıkümüllezi ba ya'tüm bihi ve zalike hüvel fevzül azıym'' venüs ve jüpiter gezegeninde 66 defa okunur. Her gün 1062 defa YA BAİS YA FETTAH esmaları da okunmalıdır. Yeni ayın ilk günlerinde ay hilalken okunması daha etkili olacaktır. Bu dualar ayrıca çabuk satılması istenen bir malın üzerine de okunabilir. Sevgiler...

İletişim: alaraunlu385@outlook.com