28 Mart 2014 Cuma

227-) Sekine Duası..Dilekler İçin Okunur..


Sekine Duası..

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”1

Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.3

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’a’yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.

Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir.4 On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.5

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması6, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

SEKİNE DUASI
okunuşu


1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
2. İstiğfar (7 DEFA)
3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)
4. Allah-u Ekber (10 DEFA)
5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)
yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."

1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
2.Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
3.Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
4.Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime
5.Ayet:innallahe kane gafuran rahime
6.Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira
7.Ayet:innallahe kane semian besira
8.Ayet:innallahe kane alimen hakime
9.Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe
10.Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
11.Ayet:ve yen surakellahu nesran azize
12.Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn
13.Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz
14.Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid
15.Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
16.ayet:Hasbünallâhu veni'mel vekîl
17.ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber
18.ayet:iyyake na'budü ve iyyake nestain
19.Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin

ayetlerin mealleri
1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. 2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir. 3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. 5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. 6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. 7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. 8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. 9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. 10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. 11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. 12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. 13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. 14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. 15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. 17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. 18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. 19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
Allah kabul etsin...

226-) Bu da geçer Ya Hu!

Bu da geçer Ya Hu!


Abdal'ın biri çıktığı gezide bir köye uğrar. köy halkına nerede kalabileceğini sorar. köylüler ona köyün şakir ve haddad adında iki zengini olduğunu söylerler ve şakir'in evini tarif ederler. şakir abdalı evinde ağırlar, yedirir, içirir. abdal gezisine devam etmek için evden ayrılırken şakir'e "bu kadar zengin olduğun için şükret" der. şakir ona "bu da geçer ya hu" der.

Abdal aklında bu cevapla yollara düşer. birkaç yıl sonra aynı köye uğradığında şakir'i ziyaret etmek ister. fakat bir sel felaketinde şakir'in tüm varlığı yok olmuştur. şakir artık haddad'ın yanında hizmetçi olarak çalışmaktadır. şakir abdalı yoksul evinde ağırlar bu sefer. abdal ne kadar üzgün olduğunu anlatınca, şakir ona "bu da geçer ya hu" der yine.

 Abdal yine yollara düşer. aradan yıllar geçtikten sonra yine aynı köye şakir'in yanına gider. haddad ölmüş, kimsesi olmadığı için tüm varlığını şakir'e bırakmıştır. abdal sevinçlidir, şakir'in ise cevabı hazırdır: "bu da geçer ya hu". abdal yollara düşer... yıllar sonra dostu şakir'i yine ziyaret etmek istediğinde şakir'in öldüğünü öğrenir. mezarına gider. mezar taşında "bu da geçer ya hu" yazmaktadır. 

 Abdala yollar görünür... gezer gezer gezer... "ölümün nesi geçer ki" diye düşünmektedir bir yandan da. bu sefer köye uğradığında şakir'in mezarını yerinde bulamaz. yaşanan sel felaketi sonrası mezar da dahil olmak üzere her şey yok olmuştur. ( Ya Hu, Allah'ın bir adıdır)

25 Mart 2014 Salı

225-) Ya Adl Esmasının Sırlarından..Haddini Aşan Haksızlıklarda Okunur..

Hakkını almak için her gün Venüs  gezegeninin saatinde 140 defa ''YA ADL'' esması okunur. Haddini aşan haksızlık edenlere karşı okunur.. Allahım filanca şahıs benim hakkım olan şunu kısa sürede bana iade etsin vs. gibi..

21 Mart 2014 Cuma

224-) Bakara Suresi Okumanın Fazileti..

Bakara Suresi Okumanın Fazileti :
Kur'an-i Kerîm'in ikinci ve en uzun suresi. Medine'de ilk nazil olan suredir. Kur'an'in en son inen ayeti de bu urenin 281. ayeti oldugu için tamamlanmasi onbir yil sürmüstür. Ayet sayisi ikiyüzseksenalti, kelimeleri altibinyüzyirmi, harfleri yirmibesbinbesyüzdür. Fasilalari mim, nûn, dâl, be, re, kâf, lâm harfleridir.

Medine'de inmesi ve en uzun sure olmasindan dolayi, islâmî hükümlerle ilgili birçok konulari ihtiva etmektedir. Fatiha suresi Kur'an'in bir özeti olarak kabul edilirse, Bakara suresi de Kur'an'in bir tafsilidir. Surede islâm'in önemli ve baslica temel esaslarini kabul edip etmeme durumu degerlendirilmektedir.

Her kim Bakara suresini okursa basina Cennet taci geçirilir. (Dârimî 2/447, 10572).
Bakara suresini ögretmek bereket, terketmek ise pismanliktir. Sihirbazlar onu elde etmege güç yetiremezler. O Kur'an'in çadiridir. (Dârimî, 2/446, 10570). Bakara suresinin 255. ayeti olan Âyetü'l-Kürsî ayri bir özellik tasimaktadir. Bu konuda da iki hadis zikretmekle yetinecegiz.

Her seyin bir zirvesi vardir. Kur'an'in zirvesi de Bakara suresidir. Onda öyle bir ayet vardir ki o ayet Kur' an ayetlerinin efendisidir. O da Âyetü'l-Kürsî'dir. (Tirmizî, V,157, hadis no: 2878).

Bakara suresinin Âmene'r-Resûlû olarak meshur olan son iki ayetinin de çok büyük faziletleri vardir.

286 ayetlik ve tam 50 sayfalık bir Kur’ân suresidir. Önce bir şifre ile başlar sûre: Elif lâm mîm… Sûrenin sonu ise dua ile biter.
İşte Bakara Suresi’nin faziletleri:
Hem şifalı hem de koruyucu bir sûre

286 ayetlik ve tam 50 sayfalık bir Kur’ân suresidir Bakara Sûresi.

Önce bir şifre ile başlar sûre: Elif lâm mîm…

Sûrenin sonu ise Rabbenâ/Ey Rabbimiz dualarıyla biter.

Bu şifre mi duayı açıklıyor, yoksa dua mı şifreyi açıyor, bilinmez.

Bildiğimiz bir şey varsa, o da sûrenin Peygamberimizin gözündeki ve gönlündeki yeri ve derecesi…

Öyle ki Kur’ân’ın en uzun sûresi olan Bakara Sûresi hem dünyanın hazinesidir, hem de cennetin…

Hem dünya şerlerinden korur insanı hem de âhiret tehlikelerinden…

Hem bize yetiyor her şeyiyle hem de ailemize, çoluk çocuğumuza…

Medenî bir sûredir Bakara Sûresi. Medine-i Münevvere’de nazil olmuş, kıyamete kadar gelecek olan insanlara medeniyet dersi vermiş, insanca yaşamanın sırlarını göstermiştir.

Dünya huzuru mu istersiniz, âhiret saadeti mi; hepsi, doyasıya, bütünüyle sûrenin başından sonuna kadar ince ince anlatılmış, bildirilmiş.

Bütün bir insanlığın kurtuluş yolları bazısı yarım sayfayı, bir sayfayı bulan âyetlerle anlatılmış…

Kim Bakara Sûresi’ni okursa kendisine cennette bir taç giydirilir.”

Bakara Sûresi’nin son iki âyeti ise daha muhteşemdir, daha muazzamdır; bir o kadar şifa kaynağıdır ve dopdolu bir hazinedir.

Bu müjdeleri Efendimizin mübarek lisanından öğreniyoruz:

Kur’ân’dan iki âyet vardır ki, onlar şifadır, onları Allah sever. Bunlar, Bakara’nın son iki âyetidir.

Aynı zamanda Peygamberimize bir Miraç hediyesi olan, bizim Amenerrasûlü” olarak bildiğimiz ve her yatsı namazından sonra okuduğumuz bu iki âyeti Peygamberimiz şu sözleriyle metheder:

Allah Bakara Sûresi’ni iki âyetle tamamladı ve onları Arş-ı Ala’nın altındaki hazinesinden ihsan etti. Onu öğrenin ve çoluk çocuğunuza öğretin. Çünkü o namazdır, Kur’ân’dır ve duadır.

Allah, gökleri ve yeri yaratmadan iki bin sene önce bir kitap yazdı. Bu kitaptan Bakara Sûresi’nin sonundaki iki âyeti indirdi. Bu âyetleri evinde okumayan kimseye peş peşe üç gün şeytan musallat olur.”  Bakara Suresi, içinde Ayetel kürsü duasını ve Amenerrasülü gibi çok önemli duaları barındırdığı gibi, düşmanı cezalandıran Şedidel batşi duası ve düşmanın dilini bağlamada çok tesirli olan ''Sümmün bükmün Ümyün fehüm la yarciun'' ayetini de içinde barındırır. Bu surenin okunması bizden ve evimizden şeytanın uzak kalmasını sağlar. Bir defa okumak bile iki saatten fazla sürer çok uzun bir suredir. Sürekli okumamız zor olabilir ama sesli olarak her gün dinlememiz bizi iblislerden korur...

Sevgilerimle...

18 Mart 2014 Salı

223-)Kalpleri Gönülleri Çekmek, Celp Ve Cezbetmek İçin..*****

Kardeşlerim çok fayda gördüğüm bir duayı daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Daha Cuma günü yeni buldum hemen okudum ve çok kısa sürede etkili olduğunu gördüm. Mutlaka her gün 3 defa okumanızı şiddetle öneririm çok etkili. Müşteri(Jüpiter) gezegeninin saatinde okudum,  bunu da belirtmiş olayım. İnsanların kalp ve gönüllerini çekmek, onlara daha sevimli, daha muhabbetli görünmek isteyen kimse aşağıdaki azimeti her gün üç defa okursa, her gittiği yerde sevilir, sayılır, hoş karşılanır.   

Azimet Şudur: ''Vezküru ni'metallahi aleyküm, a'dae fe-ellefe beyne kulubiküm fe-esbahtüm, bi-ni'metihı ihvana. Vallahu azizun hakim. Yühibbunehüm ke hubbillah,  vellezine amenu eşeddü hubbel lillah. Lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim. Raeynehu ekbernehu ve katta'ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerim.''  Abdestli yada abdestsiz okunabilir önemli olan kabimiz temiz olsun : )

Sevgilerimle...    
                                                                       

16 Mart 2014 Pazar

221-) Sevgi, Muhabbet, Mutluluk İçin Ayet

Aşağıdaki ayeti kerime aşk için günde 1000 defa okunmaya devam edilirse kısa zamanda niyet edilen kimseler arasında sevgi, muhabbet, mutluluk meydana gelir.. Salı günü haricinde her gün müşteri( Jüpiter) gezegeninin saatinde okunabilir. Salı günü Merih(Mars) gezegeniyle başladığı için o günü hep es geçerim ben. Düşmanlara filan okuma yapmak tesirli olur ancak. Marsla başlayan günlerde ve gecelerde okuma yapmak risklidir. Ayeti Kerime ; '' Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni ve tüsnea ala ayni.''

220-)Açık Günler; Astrolojik Açıdan Duaların Kabul Göreceği Günler..


Gezegenlerin hayatımız üzerinde çok önemli etkileri vardır. Bazı günler dualarımız daha çabuk kabul görürken, bazı günler hatim indirsek sadece sevap kazanırız ama dualarımız kabul görmez..Kuran-ı kerimde Buruc suresi bize burçlardan yıldızlardan bahseder, sırlı bir suredir.. Açık günlerde okuma yapmak önemlidir. Öbür türlü okursunuz okursunuz duam kabul olmadı, bu dua pek etkili değilmiş filan dersiniz, duaların yerini bulması tamamen gezegenlere ve Yaratıcımızın istemesine bağlı!!! 

219-) Ya Hadi Esmasının Sırlarından (Bayanlara Özel)


Bir bayan kardeşim eşini, sevdiğini itaati altına alıp ona sözünü geçirmek istiyorsa özellikle Müşteri (Jüpiter) ve Güneş saatinde (perşembe günü başlanırsa daha iyi olur)  '' Ya Hadi '' adını 400 ya da 1600 defa zikreder. Okumanın başında ve sonunda '' Ey Hadi (eşim yada sevdiğim filancanın oğlu filancayı), hidayete eriştir, elimin altına girsin, kalbini ve cismini bana bağla'' şeklinde niyetini tekrarlarsa, o kimsenin dileği yerine gelmiş olur ve istediği kimseyi hükmünün altına almış olur.

Sevgilerimle…


15 Mart 2014 Cumartesi

218-) Vakıa Suresinin Sırlarından.. Ölene kadar Sevilmek İçin..

Birbirini sevmeyen ve nefret eden karı kocayı, baba ile oğlu,
iki kardeşi veya iki kişi arasındaki nefreti muhabbete döndürmek
istersen: Yenilecek tatlı bir şey üzerine güzel kokulu bir buhur
tüttürerek üç (3) defa Vâkıa' sûresini bir (1) defada su azimeti:

''Tevekkelû yâ huddâme hâzihis sûreti bil ülfeti vel mehhabeti
beyne (İSİM) ve (İSİM) bi hakki hehtûbin hehtûbin lehûbin
lehûbin ecib yâ samûn zûbihâin ve cemâlin Tevekkelû yâ
huddâme Tevekkelû yâ huddâme hâzihis sûreti serifeti bil
mehabbetit dâimeti vel vidâdi beyne (Erkeğin İsmi) ibni (Annesinin İsmi) ve
(Sizin İsminiz) binti (Annenizin İsmi) bi hakki tevekkelû yâ huddâme hâzihis
sûretis serifeti aleyküm ve tâatihâ ledeyküm.''
Okuduktan sonra o iki kişiye bu okunan tatlı yiyecek yedirilirse,
Allah c.c. ın izniyle aralarındaki nefret muhabbete dönüşür. Ölene
kadarda birbirlerinden ayrılmazlar..  (Usulül Bast)  Kardeşlerim Peygamber Efendimizin Kızı Fatıma'ya miras olarak niye Vakıa suresini bıraktığını çok iyi anlıyorum. Hem rızık için hem de sevgi için bir numara bir suremiz. Vakıa Suresini her gün üç defa okuduğumuzda da aynı etkileri görüyoruz zaten yedirmek şart değil (1 tane fetih suresi'de okunursa çok daha mükemmel oluyor) Bilgilendirmek amacı ile paylaştım sadece.. Sevgilerimle...Not: Bazı kitaplarda da yedirmek için 9 Vakıa suresi okumanın daha etkili olduğu yazıyor. Müşteri(Jüpiter) gezegeninin saatinde okuyalım.

217-) Vakıa Suresinin Sırlarından (Kolay Rızık İçin)

Kolay rızık için: Hergün sabah ve yatsı namazından sonra üçer
defa Vâkıa' sûresini, birer defada asağıdaki duayı okumaya devam
eden kimseyi Allah Teala hazretleri zengin eder. Beklemediği ve
ümit etmediği yerden rızkını Allah c.c. kolayca gönderir.
Okunacak dua budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi mehmehûbin mehmehûbin zî
lutfin hafiyyin bi sa'saın sa'saın zin nûri vel behâi bi
sehsehûbin sehsehûbin zil ızzis sâmihi vel azameti vel
kibriyâi vel kudreti ves sultâni allâhümme innî eselüke
bismikel merfûatilletî a'taytehü men si'te min evliyâike ve
elhemtehü asfiyâike ve hassate bihâ min ahbebte min
ahbâbike en tu'tînî rizkan min ındike tugnî bihi fakrî ve takta
bihi alâikıs seytâni min Sadrî inneke entel hannânül mennânül
vehhâbür rezzâkul fettâhul bâsitul cevvâdül kâfî elganiyyul
mu'niyyul kerîmül mu'tıyyül latîfül berrür rahîmüs vâsiüs
şekûrür rabbül gafûru vel fadli ven neami vel cûdü vel keremi
allâhümme innî eselüke bi hakkike ve hakku nebiyyike ve
rasûlike en tümeddenî min cûdike ve keremike ve fadlike ve
ihsânike ve lutfike ve imtinânike yâ sâdikul va'di yâ
mu'tıyyenbilâ haddü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü
minez zâlimîn. Allâhümme yessirlî rizkan halâlen tayyiben ve
ecib da'vetî bi hakki sûretil vâkıati ve bi hakki ismikel azîmül
a'zamü ve bi hakkim seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi
ve selleme ve âlihi ve ashâbihit tayyibînet tâhirîne ve bi hakki
fekacin mahmet fettâhun kâdirun câbirun mu'tiyyun hayrur
râzikîne mugnîl bâisül fekîru tevvâbün lâ yüâhızü bil cerâimi
allâhümme yessirlî rizkan halâlen min ındike ve acillî bihi yâ

zelcelâli vel ikrâmi yâ kâfî yâ kefîlü erhamnî bi rahmetike yâ
erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve
alâ âlihi ve ashâbihi ve itbâıhi ve ensârihi ve ezvâcihi ve
zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeîne ve sellim. Sübhâne
rabbike rabbil ızzeti ammâ yesufûn. Ve selâmün alel murselîn.
Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. (Usulül Bast)

14 Mart 2014 Cuma

216-) ŞİFA AYETLERİ..


ŞİFA AYETLERİ..
Bu şifa Ayetlerini bir bardak suya ve hastaya yedi sabah 21
defa okunup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, Allah'ın
izniyle hasta şifa bulur. Şifa Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yesfi sudûra kavmin mü'minîn.
Ve yüzhib gayza kulûbihim. Ve sifâün limâ fis sudûr ve hüden

ve rahmetün lil mü'minîn. Fîhi sifâün linnâs. Ve nünezzilü
minel kurâni mâ hüve sifâün ve rahmetün lil mü'minîn. Ve izâ
meridtü fe hüve yesfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ   (Usulül Bast)

215-) Ayetel Kürsü'nün Sırlarından..Okuyana Zenginlik Kapıları Açılır..

 Kimin bir ihtiyacı veya bir dileği olup, ona ulaşmaya bir
sebep bulamazsa, 170 defa Ayetel kürsiyi okuduktan sonra 3000 defa
 
'' Yâ Kâfî Yâ Ganî Yâ Fettâh Yâ Rezzâk.'' bu isimleri okursa, dileğine ulaşır ve Allah Teala hazretleri
okuyanı zengin yapar. Arzu ettiği sebep kapıları açılır.. (Usulül Bast)

214-) Tüm Kilitli İşleri Açan Tesirli Dua Tertibi..


Kardeşlerim çok önemli bir dua tertibidir bu hepimize yapmak nasip olur inşallah.. Pazarı Pazartesiye bağlayan gece, çarşambayı perşembeye bağlayan gece ve Perşembeyi Cumaya bağlayan gece  yapmak daha hayırlıdır.. İlk önce 4 rekat Allah rızası için namaz kılıyoruz. Bulunduğumuz mekanda güzel kokulu buhurlar yakıyoruz. Sandal tütsüsü, günlük denilen buhurlar olabilir..Açık günlerde Okuyunuz...
1000 defa '' YA LATİF '' esmasını çekiyoruz. Ve 100 defada Salavat-ı Fatihi okuyoruz.. Hayatımızdaki tüm zorlukların ortadan kalkmasına, tüm kilitli işlerimizin açılmasına vesile oluyor böylece..Maddi Manevi tüm Dileklere ulaşmak için okunur.. Cübbeli Ahmet Hocanında bu tertibi verdiğini gördüm onu da aşağıda yayınlıyorum..                                                                                                            Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym*
Manası: 
Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.
Fazileti ve sırları:
Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.
Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar. 
Cevaben:
“Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.
Hikmeti:
1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.

2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır.

13 Mart 2014 Perşembe

213-) Cin Mektubu : Okuyan Cinler Tarafından Rahatsız Edilmez

Cin mektubu olarak adlandırılan bu dua Allah resülü tarafından Hz. Ali ye yazdırıldığı rivayet edilir cinleri korkutan dua olarakta bilinir ve bu duayı yazıp üzerinde taşıyana uyurken yastık altında buludurana evinde bulundurana, okuyana bu varlıklar zarar veremez.
Cin mektubu şöyledir..
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم ِ
هَذَا كِتاَبٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ إلَى مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ وَالسَّائِحِينَ إلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ ياَ اللهُ. أَمَّا بَعْدُ فَإنَّ لَناَ وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سِعَةً فَإنْ تَكُ عَاشِقاً مُولِعاً أوْ فَاجِراً مُقْتَحِماً أَوْ رَاعِياً مُبْطِلاً فَهَذاَ كِتاَبُ اللهِ تَعَالىَ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ وَرُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اُتْرُكُوا صَاحِبَ كِتَابِي هَذاَ وَانْطَلِقوُا إلىَ عَبَدَةِ اْلأصْنَامِ وَاْلأوْثاَنِ وَإلىَ مَنْ تَزْعُمُ أَنَّ مَعَ اللهِ إلَـهاً آخَرَ لاَ إلَـهَ إلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حم لا يُنْصَرُونَ، حمعسق تُغْلَبُونَ حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ تُفْرَقُ أعْدَاءُ اللهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قَوَّةَ إلاَّ بِاللهِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ                                                                                                                                                                                                                               Bismillahirrahmanirrahim;                                                                                                                                                                                                  Hâzâ  kitabün min muhammedin rasûli rabbil  âlemine ila men tarakad darâ minel ummari vez zûvvâri  ves salihiyne illa tarikın yatruku bi hayrin ya rahmanû emma  bâdü  fe inne lenâ  ve leküm fil hakkı siaten fe in tekü aşikan mûlian ev faciran muktehimen ev râiyen hakkan mübtilen  hâzâ  kitaüllahi yentıku aleyna ve aleykum bil hakkı inna künna nestensihu  mâ  küntüm ta’melune ve rasulüna yektubune mâ küntüm temkurune utraku sahibe kitabi hâzâ veztalika ila abedetil asnami ve ila men yez’umü enne mealâhi ilahenâhara la ilahe illa hüve küllü şey’in hâlikun illa vechehu lehul hukmü ve ileyhi turceune tuğlebune HA-MİM la tünsarun. HA – MİM - AYN – SİN - KAF  Teferrega a’daüllehi  ve belegat huccetüllahi. Vela havle vela kuvvete illa billahi feseyekfike humullahü ve huves semiul aliym.    alıntı.                                                                                                                                                                               Bunu okuduğunuzda karabasanda görmüyorsunuz çok faydalıdır, yatmadan önce okumanızı öneririm..Ciddi boyutta rahatsız edilenlerin 3-7 veya 40 gün üzerine okunmalıdır, hatta 40 defa suya okunup içirilmeli ve hasta bu suyla abdest almalıdır. Daha sonra bu su ayak basılmayan bir yere dökülmelidir. Bahçeye, yada saksıdaki toprağa dökülmelidir. Kesinlikle kanalizasyona karışacak bir yere dökülmez.. Sevgilerimle..                                                                                                                                       

11 Mart 2014 Salı

212-) Sevgi Ve Dilekler Konusunda Süper Etkili Dua..

'' Bismillahirrahmanirrahim, Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy'ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi'ı azai ve cemi'ı cevarihi (KİMİN SEVMESİNİ İSTİYORSANIZ ONUN ADI ibni ANNESİNİN ADI)ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti( BANA (Burada sadece bana diyebilirsiniz) bil mehabbetil kaviyyeti veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyarin bil aceli ves sür'ati. Allahümme ellif beyne hüma kema ellefte beyne ademe ve havvae ve kema ellefte beyne musa ve safura ve kema ellefte beyne ibrahime ve sara ve hacer ve kema ellefte beyne yusuf ve züleyha ve kema ellefte beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.''                                        Dua okunurken ibni ifadesi olan yerde erkeğin ismi ile annesinin ismi söylenir. Hayırlı olan her niyet için kırk bir kez okumak yeterlidir. Misafirliğe gidecek olan bir kimse evden çıkacağı zaman bu duayı üç kez okuyarak avucuna nefes eder ve elini yüzüne sürer ise gittiği yerde sevgi ve muhabbetle karşılanır ve her haceti görülür. Bu duayı her gün en az bir kez okuyan kimseye herkes sevgi, şefkat ve merhamet nazarı ile bakar. 7 defa beyaz bir muma okuyup bitinceye kadar niyetle yakarsanızda olur, ama etkisi kısa süreli olur, 41 defa okunduğunda çok etkili oluyor.. Bu dua tecrübe edilmiştir. Her dilek için (özellikle de sevgi ve muhabbet konusunda) oldukça müessirdir. Anne adını bilmeseniz bile etkilidir. Anne adı bilinmiyorsa Havva da diyebilirsiniz.. Bu tertibi erkeğin kadını sevmesi için düzenledim. Kayınvalideniz, eltiniz, görümceniz, kayınpederiniz sizi sevsin diye de okuyabilirsiniz. Bazı hanımlar eşim cimri bana para vermiyor diyorlar o niyetle de okuyabilirsiniz, kısacası her dilek için mükemmel sonuç veriyor. Kendimin çok fazla kullandığı bir tertiptir. Bayan için okuyorsanız zühre (Venüs) gezegeninde, erkek için okuyorsanız müşteri (Jüpiter) gezegeninde okumanızı öneririm.. Bayan için okunduğunda binti kelimesi, erkek için okunduğunda ibni kelimesi kullanılacak.. Sevgilerimle..İletişim:alaraunlu385@outlook.com

10 Mart 2014 Pazartesi

211-) İsm-i Azam'ın Tasarrufu..Sırların Anahtarı..

Ehüm sakak hala'yas
Bu İsmi a'zamın adedi 11, 111 ve 1111 dir. Bunun Diba'-i, İsmi şerifi ve Muğlakı vardır. Bu üçünü kullandığın zaman Allah c.c. ın izniyle muradına ulaşırsın. Bu ismi a'zama tasarruf etmek ve kullanmak istersen:üçünden birisinin adediyle okursun. İsmi a'zamı küçük adedi olan onbir (11) defa okursan, ardından üç (3) defa Diba'-i, yetmiş (75) defada İsmi şerifi okursun. Orta adedi olan yüzonbir (111) defa okursan, ardından üç /3) defa Dıba'-i yüz (100) defada ismi şerifi okursun. Büyük adedi olan binyüzonbir (1111) defa okursan, ardından üç (3) defa Dıba'-i bin (1000) defa ismi şerifi, üç (3) defada Muğlakı okursun.
Diba'nın sıfatı budur: Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i sıfâtike ve celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u keremike ve infazi hukmuke ve vefâ-i ahdike en tusahhirli rûhâniyeti hâzel ismiş şerîfi yekûnülî avnen alâ kadâ-i hâcetî ve icâbeti da'vetî Allâhümme lâ tekûnu lî hâceti ve leke fîhâ ridâen ve lenâ fîhâ salâhi illâ kadaytehâ yâ rabbel âlemîne ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
İsmi şerifin sıfatı budur: Allâhümme inni eselüke yâ kehahın kehkehahın kelehıhın mekhihın yesatâtın kalbehadin mehlehâhın sehlemiyyin veravrahin yâ hüve hüve kebbâseîdin sirrün tauh tahtayâlin mehteyûleh ve hüve ismükel azîmul a'zamullezî izâ düaytü bihi ecibtü ve izâ seeltü bihi a'teytü eselüke en tusallî alâ seyyidinâ muhammed in ve alâ âlihi ve sahbihi ve tüsellim ve takdî lî hâcetî ve hiye keza ve keza.(Burada dileğinizi söyleyeceksiniz)
Muğlak ın sıfatıda budur: Rabbi eselüke midâden ruhâniyyen tekavvi bihi kuvveten kavâyel külliyeti vel cüziyyeti hattâ akhera bi kuvvetin eşâreti nefsi küllü nefsin kâhiratin feyenkabidu rekâikuhâ inkibâdan yeskutu bihi kavâhen fela yebkâ fil kevni zürühin illâ ve nârun elkahri ahmedet zuhurahü yâ şedidül batşi yâ kahhâru eselüke bimâ ev da'tühü Azrâil min kuvveti esmâikel kahriyyeti fenfealet lehn nufüs bil kahriyyeti en teksüveni hazes sirri fi hazihis sâate hattâ üleyyine bihi külle sa'bin ve üzille bihi külli cebbârin anidin bi hakki ismikel a'zamüllezi iza duaytü bihi ecibtü veizâ seeltü bihi a'taytü inneke ala külli şeyin kadir.
Bu İsmi a'zamın sayılamayacak kadar faydası ve özellikleri olup, bazıları şunlardır.
1. Herhangi bir murat ve dileğinin olmasını isteyen bir kimse, bu ismi a'zamı 1111 defa okursa, en kısa zamanda istediğine ulaşır. Başladığı her iş başarıyla sonuçlanır. Herkes tarafından sevilir, kolaylıkla bol rızka ulaşır. Heybet, hürmet ve saygıya ulaşır. İsmi a'zamı 1111 defa okuduktan sonra şu duayı: Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i sifâtike ve celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u keremike ve azimu hikmike ve nufüzü hukmuke ve vefâ-i ahdike en tusahhirli ruhâniyeti hâzel ismiş şerifi yücibü da'veti ve yakdu havaici ve yütiuni fima üridü mimma leke fihi ridaveliye fihi salahu ya halikul ervahı inneke ala külli şeyin kadir. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
21 defa okursun. Veya bir (1) de on (10), on (10) da ve her yüz (100) defada bu duayı bir kez veyahutta her okumanın sonunda bir (1) kez okursun.
2. İsmi a'zam ile bir kimseye irsali hatif göndermek istersen: Yedi gece müddetle hergece ismi a'zamı bin (1000) defa okur ve her yüz (100) defanın başında şu duayı bir (1) defa:
Aksemtü aleyküm ya huddame hazihil hurufiş şerifeti en teteveccehü fi misali ve sıfati ila fülan ibni fülanete ve tezkürüne lehü haceti ve hiye keza ve keza.
ud ve mastaki buhurlarını yakarak oku. Okuduktan sonra sekizinci gece ismi a'zamı ve bu duayı beyaz bir kağıt üzerine yazıp, yazdığını başının altına koyup yatarsan, o kişinin başına gelenleri Allah Teala nın izniyle görürsün.
3. Bu ismi a'zam ile zalim olan ve sana zulmeden düşmanını yenmek istersen: Onbir (11) defa İsmi a'zamı, üç (3) defa Diba'-i ve yetmişbeş (75) defada İsmi şerifi okursan, sana zulmeden zalim düşmanını Allah Teala hazretlerinin izniyle yener ve o düşmanına üstün gelirsin. 4. Bu ismi a'zamı düşmanının yüzüne 11 defa, diba'-i 3 defa, smi şerifide 75 defa okursan, Allah Teala nın izniyle düşmanını yenerek kahredersin. 5. Bu ismi a'zamı bir avuç toprak üzerine ismi a'zamı, 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi şerifide 75 defa okuduktan sonra, saldıran bir ordunun üzerine bu toprağı serpersen, düşman ordusu bozulup dağılır. 6. Bu ismi a'zamı 11 gün her farz namazın arkasından ismi azamı, 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi şerifide 75 defa kast ettiğin düşmanının niyetine okursan, Allah Teala hazretlerinin izniyle, düşmanına çok büyük zararlar verdirirsin. 7. Efendimiz hazreti Muhammed (s.a.v.) i rüyasında görmek steyen kimse, ismi azamı 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi şerifi 75 defa ve aşağıda gelecek olan duayıda 7 defa oku. Okuduktan sonra sağ yanı üzerine ve kıbleye karşı yatıp uyursa, Allah c.c. ın zniyle Peygamber efendimizi rüyasında görür. 8. Çok mühim bir işi olup, işini halledemeyen ve bu işinde zorlanan kimse, işinin olması niyetiyle iki rekat hacet namazı kılıp, 3 ihlas, 1 Fatiha ve Aşağıda gelecek olan duayı okuduktan sonra 1111 defa ismi a'zamı, 3 defa diba'-i, 1000 defa ismi şerifi, 3 defada muğlağı okuyup hacetini söylerse Allah c.c. ın izniyle hacetine ulaşır.
9. Yol kesicilerin, hırsızların şerrinden emin olmak ve güzel bir yolculuk yapmak isteyen kimse, yola çıkmadan önce iki rekat hacet namazı kılıp namazdan sonra, 1111 defa ismi a'zamı, 3 defa diba'-i 1000 defa ismi şerifi, 3 defa muğlağı okuyup yola çıkarsa, güzel bir yolculuk yapıp sağ salim Allah Teala nın izniyle evine döner. (İsm-Azam ile okunan duaların kabul olacağı bildirilmiştir)  İMKANIN SINIRLARINI GÖRMEK İÇİN İMKANSIZI DENEMEK LAZIM...

210-) Kuvvetli Bir Rızık Celbi Erciye Daveti..

Erciye daveti Rızkı kolaylaştırmak, kalbleri tesir etmek ve kabül olunmak için hergün sabah namazından sonra üç (3) defa bu daveti okursan,, Allah'ın izniyle dilediğin şeye ulaşırsın, özellikle rızık için çok kuvvetlidir denilmekte.. Okunacak Erciye daveti budur:
بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَرْجٍ اَرْجَجٍ هَيُوجٍ هَيْلَجٍ هَيْلُوجٍ جَاجٍ اَجٍ يَامَعْشَرَ اْلاَرْوَاحِ الرُّوحَانِيَّةِ اَكْسُونِى اَنْوَارَكُمُ الْمُضِيَّةِ وَشُعَا عَاتَكُمُ الْبَهِيَّةِ وَاَخْلاَقَكُمُ الرَّضِيَّةِ وَاَنْفَاسِكُمُ الْعَطْرِيَّةِ وَكُونُوا عَوْنًالِى عَلَى جَلْبِ الرِّزْقِ وَتَسْخِيرِ الْخَلْقِ الْكَلِمَاتِ الْمُقَدَّسَةِ اْلاَزَلِيَّةِ وَالذَّاتِ اْلاَحَدِيَّةِ اْلاَبَدِيَّةِ بِحَقِّ مَا اَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ اْلاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا زَجَرْتِكُمْ زَجْرًا وَدَعَوْتُكُمْ دَعْوَةَ اْلاِخْلاَصِ مِنْكُمْ مِنْهَا وَلاَ مُفَرَّلَكُمْ عَنْهَا حَتَّى تَفْعَلُوا مَاتُؤْمَرُونَ بِهِ اَلْوَاحًا2اَلْعَجَلَ2 اَلسَّاعَةَ 2 هَيُومٍ هَيُومٍ هَيُوجٍ هَيُوجٍ هَيُوهٍ هَيُوهٍ آهٍ آهٍ آحًا آحًا بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ercin ercecin heyûcin heylecin heylûcin câcin ecin yâ ma'şeral ervâhır rûhâniyeti eksûnî envârakümül mudıyyeti ve şuââtekümül behiyyeti ve ahlâkakümür radiyyeti ve enfâsikümül atriyyeti ve kûnû avnen lî alâ celbir rızkı ve teshîril halki bi hakkıl kelimâtil mukaddesetil ezeliyyeti vez zâtil ehadiyyetil ebediyeti bi hakki mâ aksemtü bihi aleyküm.Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Tekâdüs semavâtü yetefettarne minhü ve ten şakkul ardu ve tehırrül cibâl. Hâzâ zecertiküm zecran ve deavtüküm da'vetel ihlâsi minküm minhâ ve lâ müferra leküm anhâ hattâ tefalû mâ tü'merûne bihi elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate heyûmin heyûmin heyûcin heyûcin heyûhin heyûhin âhin âhin âhan âhan birahmetike yâ erhamer râhimîn.
Kaynak: Elcevahirul lemmaah fi istihdaru mülükil cin- Usul-ul Bast.  İMKANIN SINIRLARINI GÖRMEK İÇİN İMKANSIZI DENEMEK LAZIM...

9 Mart 2014 Pazar

209-) Nurun Nübüvvet Duasının Sırları..

Nurun Nübüvvet Duası (Işığın Peygamberi Duası) büyük bir nimet olarak bilinir.Çeşitli amaçlar ve ilahi güç için okunur.
Karabüyü,büyücülük,büyü,şantaj,zehir,kötü rüya ve nedeni bilinmeyen garip hastalıkları önler.
Kıskançlık ,aldatma veya hıyaneti önlemek için de nurun nübüvvet duası okunur.
kalem suresi 51-52 neml suresi 16.ayet Buruç 15.ayet Yasin 70.ayet İsra 81.ayet ve saffat suresi 180. 181. ve 182.ayetlerinden oluşmaktadır.
Efendimiz ( s.a.v )sabah camide ibadet ederken bu duayı Cebrail a.s dan teslim almıştır.
Cebrail a.s Peygambere şöyle dedi: "Ben Nuru Nübüvvet duasını getirmek için Allah tarafından gönderildim."Bu dua Allah'ın hediyesidir.
Ayrıca tüm günahlar ( büyük günah şirk hariç) bu dua sayesinde Allah affeder.
Nübüvvet namazını da peygamberimiz s.a.v öğretmiştir.Bu hem zenginlik amaçlı hem de büyü,büyücü,sihir,nazar ve hastalık tedavisi için okunan büyük bir şifadır.
İmam Hasan ve İmam Hüseyin bu koruyucu duayı okumuşlardır. Nurun Nübüvvet anlamı Işığın, kehanetin peygamberi demektir.
Latince Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhûmme zi’s-sultânil-azıym.Ve zi’l-menni’l-kadim. Ve zi’l-vechi’l-kerîm. Ve veliyyi’l-kelimâti’t-tammati ve’d-dâ’veti’l-müstecabâti ‘akili’l-Hasani ve’l-Hüseyni min enfusi’l-hakki ‘aynu’l-kudreti ve’n-nezıriyna ve ’aynu’l-cinni ve’l-insi ve’ş-şeyâtiyni.
Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehû le mecnûn.Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn. Ve mustecâbi kur’âni’l-azıymi. Ve varise Suleymânu Dâvud ve Âleyhimâ’s-selâmu’l "el vedûdu 7 defa " (Allah'a kalbindeki niyeti belirt) Zü’l-‘arşi’l-mecid.
Li yunzire men kâne hayyen ve yehıkkal kavlu alel kâfirîn(kâfirîne). Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl(bâtılu), innel bâtıle kâne zehûkâ(zehûkan). Tavvil umri ve sahhih cesedi vakdi haceti ve eksir emvâlî ve evladî ve habbibi li’n-nâsi ecmâıyne. Ve tebâ’ade’l-adavete kullu min beni Â’deme âleyhi’s-selâmu men kâne hâyyav ve yahikka’l-kavlu ‘alel kâfirîn. İnneke alâ kulli şey'in kadîr. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn, Ve selâmun alel-mürselîn,Vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn.A'mîn.
Nurun Nübüvvet Duasının çok büyük faydaları vardır.Bu duayı okumaya devam edenler Peygamberimiz tarafından görülmektedir.
Kullanılma amaçları
İnşallah her namazından sonra günde beş kere okunduğunda, tüm isteklerini kolayca elde edilecektir.
Eğer birçok düşman varsa, bu duayı oku bu düşmanlar size kötülük yapamaz.Bu duayı arapça yaz.yanında taşı ve evde sakla tüm kötülüklerden ve cinlerden korunursun.
Kara büyü ve afetler için nurun nübüvvet duasını okuyun.
Bitkileri korumak için duayı yazıp gömün.Allah'ın izniyle tüm bitkiler güvende olacaktır.
Her gün okuyan kabir azabından kurtulur.
Sağlıklı olmak ve genç görünmek için Pazar günü bu duayı okuyun.
Herhangi bir hasta için hindistan cevizi yağı veya susam yağına okunur.sonra vücuda sürülürse Hasta iyileşir.
Göz hastalıkları için çok etkilidir.Sadece bir kez okunur ve hasta göze üflenir.Kendin okursan suya oku üfle ve gözüne sür.
Hacet için gece 2 rekat sünnet namazı kıl namazdan sonra Fatiha tavassul yap sonra duayı 7 kez okuyun ve dua edin.
Hayalindeki kişiyle evlenmek için 1 gün oruç tut ve gece temiz ve sakin mekanda bu duayı 100 defa oku dua et.
Zalim kişinin kalbinin yumuşaması için hergün nübüvvet duasını okuyun.
Korkulacak Düşman için nurun nübüvvet duasını okuyun.
Merak etdiğin sorularına cevap bulmak için cumartesi gecesi 100 defa oku.
Peygamber Efendimiz s.a.v rüyada görmek için yatmadan önce 100 defa oku.
Yolculuk sırasında yağmuru önlemek için nübüvvet duası okunur.Savaşa gidenler okursa zafer elde eder.Kolay doğum için suya okunur ve içilir.
İçkiyi bırakmak için okunur.
Cin Padişahı (Müslüman) ile tanışmak için Cuma gecesi sessiz yerde temiz beden ve temiz mekanda Nurun nübüvvet duası 100 defa okunur. Böylece hiç bir cin sana zarar veremez.
Cuma gecesi 50 defa okunursa inşallah tüm kötülük ve eylemlere karşı korunur.
Cuma gecesi zengin olmak ve dünyanın hazineleri için beyaz zerdeçal üzerine 100 defa okunur ve toprağa gömülür..ama konuşma ve başkalarına söyleme
Yüksek mevkili ve rütbeli kişinin seni sevmesi ve şefkat göstermesi için nurun nübüvvet duasını oku
Evi büyü ve sihirden korumak ve kötü ruhların ve cinlerin saldırılarından korunmak için nurun nübüvvet duasını okuyun.
Duayı yazılı olarak evde tutun.
Vahşi hayvanların size itiaat etmesi için perşembe akşamı nurun nübüvvet duasını okuyun.
Pazartesi gecesi okunduğunda felaketler sizden uzak olur.
Çok Güzel Rüya Görmek İçin: cumartesi gecesi 100 defa okunur.
Faydaları
1. Bu dua zenginlik uygulamaları içinde kullanılır. Zenginlik için ihtiyaç sahipleri içindir.Bu duayı Cuma gecesi 100 defa beyaz zerdeçal ve safrana okuyup nefes edin.Sonra sessiz topraklara ilk önce safranı dökün,sonra bereket ve bolluk için beyaz zerdeçali ekin. Allah'ın sözü ise,bu duayı inanarak okuyup eken kişiler zengin olur. Bu dua zenginlik için bir adrestir.
2. Bu dua beş vakit namazın arkasından beş defa okunursa İhşallah haceti gerçek olur.
3. Manevi güç,altıncı his ve kalp gözü için nuru nübüvvet duası okunur.
4. Benzer şekilde, inşaallah **** olmak ve manevi ilimde ilerlemek isteyenler nuru nübüvvet duasını okusun
5. Herhangi bir hayvan özürlü ise okusun İhşallah mükemmel bir hayvan olacak.
6. Her gün güneş batarken okursan Allah bütün günahlarını affeder.
7. Eğer düşmanları varsa, İnşallah, bu duayı ezberden oku düşman size sevgili olacak.
8-Bu duayı ezberde oku ve yazıp evde tut. yanında taşı inşaallah-Allah büyücüden kara büyüden ve hastalıktan seni kurtaracak.
9. Bitkiler üzerine dua yerleştirildiğinde verim alınır. inşaallah Allah bütün düşmanlardan seni korur.
10. Büyü sihir veya büyücü, şeytanlar, cinler, kötü ruhlardan dolayı rahatsız iseniz, bayılma,sara hastalığı veya delilik gibi hindistan cevizi yağı veya susam yağına duayı okuyup üfleyin ve yağı hastanın vücuduna sürüp ovalayın.Canlı şeytan, iblis, cinler, kötü ruhlar ihşallah hepsi gidecek.
11. Eğer güzel bir şey görmek istiyorsanız, Cumartesi gecesi 100 kez okuyun.İnşallah bir mucize gösterilecek.
12. Eğer denizde botla ve bu duayı ezberden, oku ve denize üfle Allah'ın izniyle deniz suyu taze olacak.
13. Her gece okursanız, İnşallah sen yaşlanmayacaksın cildin kırışmaz.
14. Pazartesi gecesi okursanız, Allah güvenliğini sağlayacaktır.
15. Salı gecesi okursanız, vücudu güçlü olacaktır.
16. Çarşamba gecesi okursanız, dişleri daha güçlü hale gelir.
17. Perşembe gecesi okursanız yüz güzelliği ve yakışıklı olma şirin gözükme
18. Vahşi hayvanlara okursan sana itiat eder
19. Geceleri okursanız, melekler duayı okuyanlar için af ister.Melekler gökten inecektir.
20. Eğer bayram günü okursanız, o zaman hemen başarılı bir şekilde haceti olacaktır.
21. Peygamberler ile buluşmak istiyorsan bu duayı yatmadan önce 100 defa okuyun.ve peygamberler tarafından sevgi o sevgiyi hissedeceksin.
22. Hastanın iyileşmesi için, hindistan cevizi yağı veya susam yağı içine bu dua okuyup üfleyin ve vücuda sürün inşaallah iyileşir.
23. Benzer şekilde,Cin musallatı,büyü veya şeytani rahatsızlığı olan hastalar hindistan cevizi yağına okusun ve vücuduna sürüp ovsun.
24. Eğer soylu veya kamuda yaklaşmak istediğiniz birini varsayalım, her gün bu duayı okumak, Allah'ın izniyle bütün iradesiyle o seni sever.
25. Eğer güçlü bir vücut istiyorsanız duayı betel yaprağına okuyun.ve bacaklara sürün İhşallah o çok güçlü olacak.
26. Eğer seyahat de yağmur bulguları varsa, bu dua okuyun.
27. Düşmanlık varsa, düşman üzerine okumak ve tekrar tekrar, Allah isterse onu durdurur.
28. Eğer savaşta isen bu duayı okuyun. Allah'ın izniyle aksi düşman mağlup olacaktır.
29. Zor doğum için kadınlar beyaz kase suya duayı okusun ve içsin. varsa, inşaallah bebeği çabucak doğacaktır.
, 30. Göz ağrısı,şişikliği ve göz rahatsızlıkları için bu duayı bir kez okuyun.
31. Hastalık,yara ve ağrı için nübüvvet duası okuyun.
32. Eğer cinler padişahı ile karşılaşmak istiyorsanız, kutsal ve sessiz bir mekanda safsızlık ve kirden arınmış olarak Cuma gecesi bu duayı 100 kere okurlar İhşallah hiç bir cin ona zarar vermez.
33. Peygamber Efendimiz şöyle dedi: "Eğer başkalarının onurunu istiyorsanız, bu duayı okuyun."
34. Hayalindeki kişiyle evlenmek veya evlenme teklifi almak için bu duayı sessiz mekanda okuyun.
35-Düzenli olarak okursan rahat bir yaşamın olur.
36-Evden çıkmadan önce oku düşman sana zara veremez.
37-cinlerden rahatsız olanlar,kötü rüya görenler, büyü, büyücülük ve diğer tehlikeler için yazılı olarak evde saklayın.Hepsini dışarı atar.
38-Dünyanın hazineleri için beyaz zerdeçal üzerine okunur.ve toprağa gömülür.
39-Kim bu duayı kararlı olarak günde bir kez okursa o başarılı olacaktır.
40-Zengin bir evlilik yapmak için :her gün bu duayı oku ihşallah dileğin olacak ve aşkına sevdiğine kavuşmak için bu duayı okuyun.
Bilimsel Çalışma İçin : 7 Fatiha 7 ihlas 7 felak 7 nas ve 7 kez nurun nübüvvet duasını okuyun.
Ruhsal Hastalıklar.Cin musallatı, ve Delilik için Nurun Nübüvvet okunur. Hindistan cevizi veya susam yağına 100 defa okunur ve vücuda sürülür.zemzem suyu veya yağmur suyuna okunup içilmeside çok faydalıdır.
31-İşyerinde patronun iyi olması için Nübüvvet duası okunur.
Nübüvvet Virdi :Hastalığı tedavi etmek,büyü,sihir,büyücü,şansızlık ve talihsizlikten korunmak ve kurtulmak için günde 33 veya 313 defa okunur.
ve nübüvvet mührüne abdestli olarak 1-2 dk bakılır.
Allâhümme vahdehû lâ şerîke lehû Muhammeden abdühû ve rasûlüh,tevekte haysü şi'te fe inneke mansûr.
Nübüvvet Duasını Evine As
Nübüvvet Namazı (Zenginliği Çağıran Namaz)senede bir kez çarşamba günü kılınan 4 rekatlık bir namazdır. islam alimleri bu namazı mutlaka kılar
sır gibi saklanan namaz Bu nübüvvet namazını kılan o yıl zengin olur Zengin kılarsa zenginliği artar.Fakir kişi kılarsa dert üzüntü ve yoksulluktan kurtulur.
Bu 4 rekatlık bir namaz senede bir gün Çarşamba günü kılınıyor. Fatihadan sonra her rekatda nurun nübüvvet duası okunur. Namazdan sonra Fatiha tavassul yap sonra nurun nübüvvet duasını 7 kez oku.
İslam alimlerinin kaçırmadığı çok önemli bir namazdır.
Nübüvvet Namazı Kılmanın Şartları 1-Allah' a çok yakın ol. 2-ihlaslı ol dua et ve şehvetden ve tüm günahlardan uzak dur. 3-sabırlı ol ve istiğfar duası yap.
7 gün her gece 3000 defa Nübüvvet virdi duasını okuyun.Toplam sayı 21.000 olacak ve çarşamba günü 4 rekat nübüvvet namazını kılın.
Nübüvvet mührü duası : "Allahü vahdehü la şerike leh Muhammeden abduhü ve rasulullah tevecceh haysu şi'te feinneke mansur " üçbin defa 7 gece okunacak
Bu şartlara uymaszan namaz hiç bir işe yaramaz.Bu namazı Efendimiz s.a.v öğretmiştir.
Özel Hacet İçin Uygulama 1-Üç gün oruç 2-Akşam namazdan sonra dua 75 defa okunur. 3-üç gün boyunca dua akşam vakti 75 defa okunur.
 Duanin Manâsı: Allah'ın rahmân ve rahîm olan adıyla. Allah'ım çok yüce sultânsın. Ve çok kudretli, ezelisin. Ve çok cömert, kerîmsin. Ve dostlarının tam kelimelerine, ve dâ'vetlerine icâbet edenlerin, Hazret-i Hasân ve Huseyîn Radıyallâhû anh'ın nefslerinin hakkı için gözlerin kudret ve nazarından, cinlerin, insanların ve şeytânların nazârından koru. O inkâr edenler zikr'i işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Hâla da kin ve hasetlerinden "O delidir" derler. Halbuki o, ancak âlemlere bir öğüttür. (Kalem 51-52. Âyet) Ve Yüce Kur’ân’a icâbet edenlere, Ve Hazret-i Dâ’vud’un varisi Hazret-i Suleymân’a selâm olsun. Allah’ım sen İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, şânı yüce ve yüce arşın sahibi Mecîdsin.’ Bedenimi arındır, ömrümü uzat. Malımı, evladımı, sevdiğim insanları bir araya toplayarak arttır. A’dem aleyhi's-selâm zamanından beri düşmanlarını ve diri olanları uyarması ve kâfirler hakkındaki o sözlü azabını gerçekleştirirsin. Şüphesiz sen herşeye kadîrsin. İzzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.(Saffat 180.Âyet) Bütün peygamberlere selâm olsun.(Saffat 181.Âyet) Hamd âlemlerin rabbi Allah’adır.