15 Mart 2014 Cumartesi

217-) Vakıa Suresinin Sırlarından (Kolay Rızık İçin)

Kolay rızık için: Hergün sabah ve yatsı namazından sonra üçer
defa Vâkıa' sûresini, birer defada asağıdaki duayı okumaya devam
eden kimseyi Allah Teala hazretleri zengin eder. Beklemediği ve
ümit etmediği yerden rızkını Allah c.c. kolayca gönderir.
Okunacak dua budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi mehmehûbin mehmehûbin zî
lutfin hafiyyin bi sa'saın sa'saın zin nûri vel behâi bi
sehsehûbin sehsehûbin zil ızzis sâmihi vel azameti vel
kibriyâi vel kudreti ves sultâni allâhümme innî eselüke
bismikel merfûatilletî a'taytehü men si'te min evliyâike ve
elhemtehü asfiyâike ve hassate bihâ min ahbebte min
ahbâbike en tu'tînî rizkan min ındike tugnî bihi fakrî ve takta
bihi alâikıs seytâni min Sadrî inneke entel hannânül mennânül
vehhâbür rezzâkul fettâhul bâsitul cevvâdül kâfî elganiyyul
mu'niyyul kerîmül mu'tıyyül latîfül berrür rahîmüs vâsiüs
şekûrür rabbül gafûru vel fadli ven neami vel cûdü vel keremi
allâhümme innî eselüke bi hakkike ve hakku nebiyyike ve
rasûlike en tümeddenî min cûdike ve keremike ve fadlike ve
ihsânike ve lutfike ve imtinânike yâ sâdikul va'di yâ
mu'tıyyenbilâ haddü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü
minez zâlimîn. Allâhümme yessirlî rizkan halâlen tayyiben ve
ecib da'vetî bi hakki sûretil vâkıati ve bi hakki ismikel azîmül
a'zamü ve bi hakkim seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi
ve selleme ve âlihi ve ashâbihit tayyibînet tâhirîne ve bi hakki
fekacin mahmet fettâhun kâdirun câbirun mu'tiyyun hayrur
râzikîne mugnîl bâisül fekîru tevvâbün lâ yüâhızü bil cerâimi
allâhümme yessirlî rizkan halâlen min ındike ve acillî bihi yâ

zelcelâli vel ikrâmi yâ kâfî yâ kefîlü erhamnî bi rahmetike yâ
erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve
alâ âlihi ve ashâbihi ve itbâıhi ve ensârihi ve ezvâcihi ve
zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeîne ve sellim. Sübhâne
rabbike rabbil ızzeti ammâ yesufûn. Ve selâmün alel murselîn.
Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. (Usulül Bast)

1 yorum:

  1. koyduğunuz resimler, kullandığınız cümleler çok hoş çok teşvik edici Allah razı olsun

    YanıtlaSil