23 Temmuz 2015 Perşembe

246) Seyyidet Nefise Hazretleri Vasıtasıyla Edilen Dua Kabul Olur...


Dilek İçin Adakta bulunulmalı. Mesela şununla evlenirsem, şu işim olursa, şu hastalığımdan iyileşirsem, isteğim şu evi alırsam vs gibi. Sevabı Seyyidet Nefise Hz leri olmak üzere, Allah için 3 Yasin okumak nezrim olsun denince bu dileğin kabul olduğu tecrübe olmuştur...Seyyidet Nefise Hz leri Duası kabul olan Evliyalarımızdandır. Onun yüzü suyuna hürmeten istemek ve dileğimiz olduğunda da sevabını kendisine hediye ederek kur-an yada kurban adanması vaciptir. Nezr; Allaha söz vermektir. Dileğimiz olunca mutlaka sözümüzü yerine getirmemiz gerekir adaklar önemlidir. Kardeşlerim fayda göreceğinize inandığım bir uygulama olduğu için vermeyi uygun gördüm. Sevgiyle Kalın...  Not: Duaların kabul olduğu gün ve gezegen saatlerinde söyleyelim tabiiki. Güneş saatine denk getirelim. Zühd ve takvası, kerem ve cömertliği ile meşhûr hanım evliyâdan, ismi. Nefîse binti Hasen olup, Hz. Ali'nin dördüncü göbekte torunudur. Tâhîre ve Kerîmet-üt-dâreyn lâkabları vardır. 145 (m. 762) senesinde Mekke-i mükerremede doğdu. Annesi, Lübâne binti Abdullah bin Abbâs bin Abdülmuttalib'dir. 208 (m. 823)'de Mısır'da, Kahire şehrinde vefât etti. Medîne-i münevverede yerleşti. Seyyidet Nefîse, İmâm-ı Ca'fer-i Sâdık'ın oğlu İshâk-ı Mu'temen (r.a.) ile evlendi. Bu evlilikten Kâsım ve Ümmü Gülsüm isminde iki çocukları oldu.

Tefsîr, hadîs ve başka ilimlerde âlim idi. Halk onun büyüklüğünü kabul ederdi. Seyyidet Nefîse (r.aleyhâ) ümmî olmasına rağmen çok hadîs-i şerîf öğrenmişti. Kur'ân-ı kerîmi ezbere bilirdi. Çok kerâmetleri görüldü. Kabr-i şerîfi, zamanımıza kadar ziyâret edilmekte ve istifâde edilmektedir.
Seyyidet Nefîse, otuz defa hacca gitti. Gündüzleri oruc tutar, geceleri ibâdetle geçirirdi ve üç günde bir yemek yerdi. Efendisinden ayrı hiçbir şey yemezdi.

Seyyidet Nefîse'nin zamanından günümüze kadar Mısır'da bulunanlar ve bütün mü'minler için bereket olduğunu, İslâm âlimleri buyurmuşlardır. Kendini, günahı çok ve duâ etmeğe yüzü yok bilerek, "Hastam iyi olursa veya şu işim hâsıl olursa, sevabı Seyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah rızâsı için üç Yâsîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim (adağım) olsun" deyince, bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada, Allahü teâlânın rızâsı için Kur'ân-ı kerîm okunup veya koyun kesip, sevabı Hz. Seyyidet Nefîse'ye bağışlanmakta, onun şefâati ile, Allahü teâlâ hastaya şifâ vermekte; kazayı, belâyı gidermekte, duâyı kabul etmektedir.

Zevci ve evlâdı ile beraber, Mısır'a yerleşmek için Medîne-i münevvereden ayrıldılar. Gelmekte olduğunu haber alan halk yollara dökülüp, kendilerine çok hürmet gösterdiler. Herkes, onları, kendi evlerinde misafir etmek istiyordu. Abdullah-ı Çessâs adında velî bir zâtın kullanılmayan boş bir evi vardı. Oraya yerleştiler. Herkes, bereketlenmek ve kıymetli sözlerinden istifâde etmek için Mısır'ın her tarafından ziyâretine gelirlerdi. Ziyâretine gelenlerin sayısı haddi aşınca, onlarla meşgul olmanın, her an Allahü teâlâya ibâdet etmesine mâni olabileceğini düşündü. Tekrar memleketi olan Hicaz'a dönmeye karar verdi. Herkes çok üzülüp yalvardılar ise de, kabul etmedi. Nihayet bu durumu, Mısır emîri Sırrı bin Hakem'e arz ettiler. Mısır emiri bu durumu haber alınca, doğruca Hz. Seyyidet Nefîse'nin yanına gelip, Mısır'dan ayrılmak istemesinin hikmetini sordu. Hz. Seyyidet cevâbında, "Mısır'da ikâmet etmek istiyorum. Lâkin ziyâretçilerim çok fazladır. Ben zaîf bir kimseyim. Evimiz de dardır. Ayrıca gelen ziyâretçilerle meşgul olmak mecburiyetinde kalmam, her an Allahü teâlâya ibâdet yapmama mâni oluyor" diye cevap verdi. Bunları dinleyen Mısır emîri "Falan yerde, şahsıma ait geniş bir evim vardır. Onu size hediye ettim. Lütfen kabul ediniz" dedi. Seyyidet Nefîse bunu kabul edince, Mısır emîri çok sevindi. Seyyidet Nefîse, "Haftada sadece Çarşamba ve Cumartesi günleri ziyâretime gelsinler. O iki gün onlarla meşgul olurum. Diğer günlerde hep ibâdet yapmakla meşgul olmak istiyorum" buyurdu.
Rivâyet edilir ki, Hz. Seyyidet Nefîse zamanında Mısır'da, dört tane kız çocuğundan başka kimsesi bulunmayan ihtiyar bir kadın vardı. Bunlar iplik eğilirler, her Cum'a günü ihtiyar kadın ipliği pazara götürüp, yirmi dirheme satardı. On dirheme, iplik yapmak için pamuk, kalan on dirhem ile de yiyecek bir şeyler satın alır, gelecek Cum'aya kadar bunlarla idare ederlerdi. Yine bir Cum'a günü, ihtiyar kadıncağız bir hafta müddetince eğirdikleri ipliği, kırmızı bir beze sarıp, çarşıda satmak için yola çıktı. Bohçayı başında taşıyordu. Yolda giderken büyük bir kartal gelip, ipliklerin bulunduğu bohçayı kaparak kaçtı. Kadıncağız da düşüp bayıldı. Kadın kendine geldiğinde, olanları hatırlayıp ağlamaya başladı. Başına toplananlara hâlini anlatıp, "Bir hafta boyunca çocuklarım nafakasız ne yaparlar?" diye sızlandı. Oradakiler kendisine, "Falan yerde Seyyidet Nefîse isminde bir hanım evliyâ vardır. Sen hâlini ona arz et, bakalım ne diyecek?" dediler. Kadın gelip Hz. Seyyidet'e durumu anlattı. Hz. Seyyidet, ellerini açıp duâ etti: Kadına da, "Sen şimdi evine git. Allahü teâlâ her şeye kadirdir" buyurdu. Kadıncağız da evine gitti. Kısa bir müddet sonra Seyyidet Nefîse'ye ba'zı kimseler gelerek, "Biz deniz yolculuğunda idik. Gemimiz bir ara su almaya başladı. Ne yaptıysak su giren yeri kapatamadık. Sizi vesîle ederek Allahü teâlâya duâ edip bizleri o sıkıntıdan kurtarmasını istedik. O sırada büyük bir kartal göründü. Pençesinde büyük kırmızı bir bohça vardı. Gemimizin üzerine gelince, bohçayı bırakıp gitti. Bohçayı açtık, içinde çok miktarda iplik vardı. Bunlarla gemimize su sızan yeri iyice kapadık. Bundan sonra selâmetle memleketimize geldik. Bu hâlimize şükür için, size hediye olarak şu beşyüz dirhemi getirdik, lütfen kabul ediniz." deyip gittiler. Seyyidet Nefîse, Allahü teâlâya şükredip ağladı. Sonra o ihtiyar kadını yanına istedi. Kadın gelince ona, "Kartalın kaptığı iplikleri kaça satacaktın?" dedi. Kadın "Yirmi dirheme" deyince, Seyyidet Nefîse ona beşyüz dirhemi verip hâdiseyi anlattı ve "Allahü teâlâ senin her dirhemine 25 kat ihsan etti" buyurdu.

Hz. Seyyidet Nefîse'nin, yahudî olan bir kadın komşusunun hareket edemiyen kötürüm bir kızı vardı. Annesi hamama gitmek istedi. Kızı da onunla gitmek arzu edince annesi, "Olmaz, sen evde yalnız otur" dedi. Çocuk, "Bari sen gelinceye kadar komşumuzun yanında kalayım" dedi. Kadın, Hz. Seyyidet Nefîse'ye gelip çocuğunun arzusunu bildirince o da izin verdi. Kadın çocuğunu getirip gösterilen bir odaya bıraktı ve kendisi de hamama gitti. Kötürüm kız otururken Hz. Seyyidet Nefîse diğer tarafta abdest alıyordu ve abdest suyu kötürüm kızın yanından akıyordu. Allahü teâlânın hikmeti, o kızın aklına, yanından akıp giden abdest suyundan biraz alıp ayaklarına sürmek geldi ve düşündüğünü yaptı.

Hemen sıhhate kavuştu. Sanki hiç hasta değilmiş gibi ayağa kalkıp yürümeye başladı. Seyyidet Nefîse (r.aleyhâ) bu olanlardan habersiz, öbür tarafta namaz kılıyordu. Kız, dışardan gelen seslerden, annesinin hamamdan gelmiş olduğunu anlayınca, hemen evlerinin kapısına gidip kapıyı çaldı. Annesi kapıya gelip kim olduğunu sorunca, "Senin kızınım" dedi. Hemen kapıyı açıp, kızını sapa-sağlam olarak karşısında görünce "Nasıl oldu da iyileştin? Anlat" dedi. Kız olanları anlatınca, kadın hüngür hüngür ağlayıp, "Vallahi bizim dînimiz bâtıldır. Onun dîni haktır" dedi. Hemen gidip Hz. Seyyidet'in elini öptü, ayaklarına kapandı, Kelime-i şehâdet getirip müslüman oldu. Hz. Seyyidet Nefîse de, bu hâle sevinip, bu ihsanından dolayı Allahü teâlâya hamd ve şükretti. Sonra kadın evine gitti. Kızının babasının ismi Eyyûb olup, kavminin ileri gelenlerinden idi. Akşam eve gelip kızının sağlam hâlini görünce, sevincinden aklı gidecek gibi oldu. Hanımı hâdiseyi ve müslüman olduğunu anlatınca, kendisinden geçer gibi oldu ve "Yâ Rabbî! Sen dilediğine hidâyet verirsin. Vallahi, İslâm dîni haktır. Bizim şimdiye kadar bulunduğumuz din bâtıldır" dedi. Sonra Hz. Seyyidet'in hanesine gelip, yüzünü gözünü kapının eşiğine sürdü ve Kelime-i şehâdet getirip müslüman oldu. Kızın iyileşmesi ve annesinin, babasının müslüman olmaları hâdisesi, kısa zamanda her tarafa yayıldı ve komşu yahudilerden bir çoğu da îmân etti..
Hıristiyan bir kadının, genç bir oğlu vardı. Bu genç, bir sefere çıktı ve yolda, esir düştü. Annesi kiliselere gidip çok araştırdı ise de, oğlundan bir haber alamadı. Birgün kocasına, "Bu şehirde Seyyidet Nefîse isminde, duâsı makbûl olan bir hanım varmış, ona git. Belki çocuğumuzun bulunması için duâ eder. Eğer onun duâsı hürmetine oğlumuz bulunursa, ben de o hanımın dînini (İslâmiyeti) kabul edeceğim" dedi. Kocası gelip, Hz. Seyyidet'i buldu ve durumlarını anlattı. O da duâ etti. Adam eve gelip hanımına, "Oğlumuzun bulunması için duâ etti" dedi. Gece olunca evlerinin kapısı çalındı. Kadın kalkıp kapıyı açınca, oğluyla yüz yüze geldi. Kadın hem hayret etti, hem de çok sevinip, nasıl geldiğini sordu. Genç, "Nasıl geldiğimi ben de biniyorum. Ancak, beni bağladıkları zincirin üzerinde bir el gördüm ve (Bunu salın. Buna Seyyidet Nefîse şefâat etmiştir) diye bir ses duydum. Zincirlerim çözüldü ve birden kendimi burada buldum" diye anlattı. Gencin anlat tıklarını dinliyen annesi hemen müslüman oldu.
Bir zaman Nil nehrinin suyu iyice çekildi (azaldı). Öyle oldu ki, Mısırlılar ihtiyaçlarını karşılayamaz oldular, susuz kaldılar. Kendisine müracaat edip, "Ne yapalım?" diye sordular. Onlara bir parça bez verdi. Bezi nehre sokup çıkardıklarında, su çoğalmaya başladı ve normal seviyesine yükseldi.
Zâlim bir kimse, eziyet etmek için bir adamı çağırttı. O adam Seyyidet Nefîse'ye (r.aleyhâ) gidip, yardım istedi. Kurtulması için duâ ettikten sonra, "Gidiniz. Allahü teâlâ seni zâlimlerin gözünden saklar" buyurdu. Adamcağız, zâlim kimsenin adamları ile beraber, onun huzûruna vardılar. Zâlim, "O kimse nerededir?", diye sordu. "Huzurunuzda duruyor" dediler. "Benimle alay mı ediyorsunuz?" Ben onu göremiyorum" dedi. Adamları "Bu adam buraya gelmeden önce Hz. Seyyidet Nefîse'nin yanına gidip duâ istedi. O da buna duâ etti ve (Gidiniz Allahü teâlâ seni zâlimlerin gözlerinden saklar) buyurdu" dediler. Zâlim kimse bunları duyunca, demek ben zâlimim, dedi. Yaptığı işlere çok pişman oldu. Başını eğip tövbe ve istiğfâr etti. Biraz sonra başını kaldırdığında, o kimseyi karşısında duruyor gördü. Yanına çağırıp ona sarıldı. Kendisine kıymetli elbiseler ve başka hediyeler verip yolcu etti. Sonradan da Seyyidet Nefîse hazretlerine yüzbin dirhem gönderip "Bu, Allahü teâlâya tövbe etmesine vesîle olduğunuz kulun şükran borcudur" dedi. O da bu paranın hepsini fakîrlere dağıttı.
İmâm-ı Şâfiî ve başka âlimler, kendisini perde arkasından ziyâret eder ve sohbetlerinden istifâde ederlerdi.

Bir zaman İmâm-ı Şâfiî hazretleri hastalandı. Talebelerinden birisini Seyyidet Nefîse'ye gönderip, hasta olduğunu, şifâ bulması için Allahü teâlâya duâ etmesini istedi. O talebe gelip Seyyidet Nefîse'ye durumu arz etti. O da duâ etti. Talebe henüz hocasının yanına dönmeden İmâm-ı Şâfiî iyileşti. Başka bir zaman İmâm-ı Şâfiî yine hastalandı. Yine bir talebesini, duâ için Seyyidet Nefîse'ye gönderdi. Hz. Seyyidet, "Allahü teâlâ ona çok rahmet eylesin" buyurdu. Talebe gelip bunu hocasına arz edince İmâm-ı Şâfiî, bu hastalığının vefât hastalığı olduğunu anladı, vasiyetini yaptı. Cenâzesinde Hz. Seyyidet Nefîse'nin bulunmasını da vasiyet etti. Hz. İmâm-ı Şâfiî vefât ettiğinde, Seyyidet Nefîse çok zayıf olduğu için gelemedi. Cenâzeyi Seyyidet Nefîse'nin bulunduğu yere getirdiler. Cemâatin en gerisinde durup, cenâze namazında imâma uydu. Namazdan sonra bir ses duyuldu ki, "Allahü teâlâ, İmâm-ı Şâfiî'nin ve onun namazında bulunan Seyyidet Nefîse'nin hatırı için, cenâze namazında bulunan bütün kimseleri affetti" diyordu.

Seyyidet Nefîse hazretlerinin kardeşi Yahyâ'nın, Zeyneb isminde bir kızı vardı. Bu Zeyneb dâima, halası Seyyidet Nefîse'nin hizmetinde bulunurdu. Şöyle anlatıyor: "Kırk sene hizmetinde bulundum. Lâkin bir defa uyuduğunu ve bir defa yemek yediğini görmedim. Birgün kendisine, "Halacığım, Nefsine çok zorluk veriyorsun" dedim. Bana "Ben nefsime çok zorluk vermiyorum. Nefs çok zorluk çeker, beden çok ibâdet ederse, kurtulmak ümidi çoğalır" buyurdu.

Evinin önünde, kendisi için bir kabir kazmıştı. Kabre iner, orada namaz kılardı. Orada altıbin hatim okumuştu. Vefâtı yaklaştığı sırada oruclu idi. Hastalığı ağırlaşınca kendisine, orucunu bozabileceğini söylediklerinde; onlara, "Siz ne diyorsunuz? Ben otuz senedir oruclu olarak vefât etmem için duâ ediyorum" buyurdu. En'âm sûresini okumaya başladı: "Düşünen ve hakkı kabul edenlere, Rableri katında Cennet vardır." (En'âm-127) âyet-i kerîmesine gelince vefât etti. Cenâzesi çok kalabalık oldu. Şehirli-köylü, büyük-küçük toplanıp ağladılar ve kendi eliyle kazdığı kabrine defn ettiler. Derb-üs-Siba' denilen yerde medfûndur. Kabri üzerinde bir nûr ve heybet vardır. Her taraftan ziyâretine gelinir. İmâm-ı Şa'rânî hazretleri, "Ehl-i beyt içinde tasarrufu en fazla olanı, Hz. Nefîse'dir" buyurdu.

Zevci, cenâzesini Medine'ye götürmek istedi ise de, halk çok ısrar edip vazgeçmesini istediler. Nitekim rü'yâda Peygamber efendimizi (s.a.v.) görüp, kendisine, "Mısırlıları kırma Nefîse'nin bereketi ile ora halkına rahmet iner" buyurunca, cenâzeyi Medîne'ye nakletmekten vazgeçti.

KAYNAKLAR
1) Meşâhir-ün-nisâ cild-2, sh-267
2) Nûr-ul-ebsârsh-188
3) Tabakât-ül-kübrâ cild-1, sh-256
4) Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye sh-1067İletişim: alaraunlu385@outlook.com

31 yorum:

 1. Alara abla bir örnek vererek açıklayabilirmisin. Hem yasin hem koyunmu adayacağız.Şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım bir kaç gündür epey kişi bu soruyu sormuş hemen açıklayayım. Diyelim ki benim Ali adında bir sevdiğim var ve ben bu Aliyle evlenmek istiyorum. Açık günlere bakıyorum o gün açık gün ise 48.konudan gezegen saatlerine de bakıyorum. Güneş gezegeni saatinde kıbleye doğru duruyorum '' Allahım biliyorsun ben bu Ali kulunu seviyorum ve onunla 6aya kadar hayırlısıyla evlenmek istiyorum, evlendiğim takdirde Sevabı Seyyidet Nefise Hazretleri olmak üzere 7tane Yasin okumak Nezrim olsun'' diyorum. Eğer ben 6 ay sonra Ali ile evlenirsem Yarabbim Sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere niyet ettim Allah rızası için 7 tane Yasin okumaya diyorum ve evliyamızın ruhuna hediye ediyorum. Tembel ve parası çok olan kardeşlerimiz de yasin değil de kurban adayabilirler.;) Koyun, koç, sığır ve Çok zeginlerde deve adayabilir :)) Horozdan adak olmaz. Ben Ali'yi çok sevmişim demek ki 7 yasin adamışım :) 3 yasin olabilir, 7 yasin, 11 yasin hatta 41 yasin olabilir. Ben hayvanları çok sevdiğim için hiç kıyamam onun için yasin adarım hep :) Sanırım bu örnekle çok daha iyi anlaşılmıştır.. Herkeslerime sevgiler...Tüm dilekleriniz gerçek olsun inşallah tez vakitte...

   Sil
 2. Alara ablam ben pazar günü nişanlanıyorum. Ama bana en büyük yardımı sen ve senin verdigin kısmet iksiri yaptı kımsecıklerın haberi yok bu durumdan tabi ... Ben sadece seni bana karsilastiran Allaha tesk ediyorum senin gibi bi insan hayatimda daha ne olsun.. Seni çok seviyorum ablam :-)

  YanıtlaSil
 3. Güzelim senin nişanlanmana nasıl sevindim anlatamam. Allah tamamına erdirsin inşallah. Kısmet iksiriyle bir çok kardeşimiz nişanlandı evlendi çok şükür. Nişanlının resmini de göndermişsin sağ ol. Çok yakışıklı, birbirinize çook yakışmışsınız. Düğün davetiyenizi bekliyorum artık :) Allaha emanet ol canım. Sevgilerimle..

  YanıtlaSil
 4. Alara hanım sizin sayenizde eşime ve çocuğuma kavuştum. Allah sizden razı olsun. Kısmet uygulamanızın büyüleri çözdüğüne de tanık oldum böylece. Hocalar büyüyü çözmek için çok yüksek meblalarda paralar istediler asla yaptıramazdım. Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 5. Merhaba. Çok sevindim Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah...Sevgiyle mutlulukla kalın...

  YanıtlaSil
 6. Alara ablacm selam. Ben telefona indirilen bir gezegen uygulamasını kullanıyorum ama acaba doğrumudur bu gezegen saatleri biraz şüphem oluştu. Fikrini almak istedim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım ben onu asla kullanmadım doğruluğundan emin olduğum tek site 48.konuda linkini verdiğim ilk sitedir. Diğer sitelerin güvenirliğinden şüpheliyim. Şüphe duyarak yapılan dualarımızda zaten kabul görmez. 1-2 dk ileri yada geri olması bile problem teşkil eder saatler kayar çünkü. Jüpiterde okuduğumuzu sanırız ama mars saatidir, sonra ayvayı yeriz :)) Gezegen saatleri de Açık günler kadar önemli çünkü. Sevgilerimle...

   Sil
 7. Alara ablam allah senden razı olsun ben kısmet iksiri uygulamandan çok fayda gördüm. Hayatımdaki her şey üç ayda yoluna girdi diyebilirim, iyiki varsın ablam seni çok seviyorummmm..N.K

  YanıtlaSil
 8. Merhaba canım. İnançla yapılan her şeyden fayda görürüz Allahın izniyle. Sloganımız ''Her şey çok daha güzel olacak... :)) '' Sevgiyle kalın inşallah...

  YanıtlaSil
 9. Alara hanım merhaba. Kısmet iksiriniz için size teşekkür etmek istedim. Hayatımda mucizeler yaşamaya başladım ve ilk defa çok mutluyum. Allah tuttuğunuzu altın etsin inşallah. Siz çok güzel bir insansınız. En yakın sürede sizinle tanışmakta istiyorum :) Sevgi ve Saygılarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok sevindim canım Allah daim etsin. Ben de kendime yaptım o iksirden ve çok enteresan güzel şeyler oldu. İlerleyen günlerde belki paylaşırım :)) Mutluyum, huzurluyum... Darısı tüm sevenlerimin başına :) Sevgiyle kalın...

   Sil
 10. Alara hanım ben kızım için ya musavviri ay saatinde çektim kızım çok zayıftı sitresten anormal kilo aldı zayıflasın diye görsen bir senede manken gibi oldu allah sizden razı olsun size hep dua ediyorum dediğim gibi ben pek bilgisayarı kullanamıyorum söz verdim kızımın evlenmesine vesile olursanız kasnakta beyaz iş şimen tablo işliycem çok mükemmel birisiniz allah sizi bozmasın. Ben yarın iki aylık açık gün parasını ve kısmet iksiri parasını size yatıracağım. Sevgiyle kalın.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Maaşallah canım ne okusanız kabul oluyor, kızınız televizyona bile çıkan başarılı bir iş kadını olmuş hep sizin güzel dualarınız sayesinde. Ülkemizde bir hanımın fiziki görünüşü de çok önemli tabii ki. Ya musavvire benimde hemen başlamam lazım, ben de onu okurken manken gibi olmuştum bir kaç ayda. Cidden çok etkili ve mucize bir esma her konuda faydası var. El emeği ve göznurunuza kıyamam kullanamam hiç gerek yok. Bana güzel dualarınızı gönderin yeter canım. İnşallah kızımızda hayırlı güzel bir evlilik yapar da daha da çok mutlu oluruz. Başarmanın ilk şartı inanmak.. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah daima... Siz de sevgiyle kalın fedakar güzel anne...

   Sil
 11. Alara hanım selamün aleyküm. İlim öğrenmek için daha başarılı olmak için ne okumalıyız?

  YanıtlaSil
 12. Aleyküm selam kardeşim. En kolay olanını söyleyeyim size. 40 gün hayvansal hiç bir gıda yemeden 7 fatiha 3000 tane de Lailahe illallah zikrini çekerseniz ustalık yönünde büyük bir ilerleme kaydedersiniz Allahın izniyle. Duaları okumak kolaydır da riyazet olayı biraz zordur işte :) Tabii ki abdestli olup kıbleye doğru oturmamız gerekir. Sevgiyle kalın...

  YanıtlaSil
 13. Alara hanım bir yıldır açık günlerinizi takip ediyorum sizden düzenli olarak alıyorum. Verdiğiniz uygulamalardan çok fayda gördüm. İş eş durumum hepsi düzeldi çok şükür. Şimdide nasip olursa bir ev almak istiyoruz :) Bunun için hangi esmayı önerirsiniz. Sevgi ve saygılarımla.

  YanıtlaSil
 14. Merhaba canım. Her şeyin iyi gitmesine çok sevindim. Size Ya Vehhap esmasını öneririm. Farz namazların arkasından okunabilir. Çalışanlar gece de okuyabilir. 1000 veya 1111 defa güneş veya jüpiterde okursanız güzel sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Sevgiyle kalın...

  YanıtlaSil
 15. Canim merhaba
  Nasilsin iyimissin.
  Allah senden razi olsun cok tessekkür ederim.
  Yegenime yaptigin iksir hemen fayda gösterdi kismeti acildi.
  Hafta sonu istemege geliyorlar.
  Sana herzaman söyledigim gibi sana cok güveniyor ve seni cok seviyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok sevindim canım, Allah tamamına erdirsin inşallah. Ben de sizin o güzel kalbinizi, samimiyetinizi ve iyi niyetinizi çok seviyorum. Benim için yeriniz çok özel. Sadece pozitif insanları sevebiliyorum. Sizin için de her şey çok güzel olacak inşallah.. Almanya ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum, Allaha emanet olun...

   Sil
 16. Alara ablacım ben bu seyyidet nefise ile dilek diledim oldu akşama 3 yasin okuyacağım allah razı olsun senden ablacığım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kabul olmasına sevindim canım. Allah daim etsin inşallah. Sevgiler...

   Sil
 17. Alara abla 246 numaralı duayı yaptım dileğim oldu. Allah razı olsun. Yine dilek dilicem :)Ellerinden öpüyorum.

  YanıtlaSil
 18. Sevindim canım. Yasinlerini okumayı unutma, Allah daim etsin...

  YanıtlaSil
 19. Merhaba benmde hatırlamadığım adaklarım var.adadığımı hatırliyorum ama ne kadar adadığımı ne için adadığımı hatırlamıyorum.ama sırtımda yük onlar bana.sizce ne yapmalıyım?

  YanıtlaSil
 20. Selamünaleyküm alara kardeşim kardeşim iftiraya uğradı işinden oldu çok zor günler geçiriyor Allah rızas

  ı için dua edermisiniz bu durumdan kurtulması için ne okumalı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba kardeşim. Ne yazık ki zaman zaman hepimizin başına geliyor kötü insanlar her zaman vardı ve var olacaklar, onlarda bizim imtihanımızın bir parçası. Allah her şeyi görendir ve bilendir ona havale edip bekliyoruz çünkü ilahi adalet eninde sonunda tecelli buluyor. 160. ve 181. konudan fayda bulur inşallah, oralarda paylaştığım değerli esmalarda var. Mazlum olan her şeyden zaten fayda görür bunu bilmek lazım, ibadetlerini çoğaltmalı Allaha sığınmalı ki adalet yerini bulsun. Sevgiler...

   Sil
 21. Ablacığım ben üveyslik zikrine başladıktan sonra hiç bir duam kabul olmuyor eskiden okuduğum şeylerden fayda görürdüm iki aydan sonra bıraktım tekrar eskisi gibi dualarım kabul olur mu sevdiğim insanla aramız çok daha kötü oldu benden uzaklaştı bu zikri sen de yazmışsın ama silmişsin sebebi bu mu sevgi ve sayılarımla

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım bu şikayetle bana gelen kardeşim çok oldu, gariptirki herkes aynı dertten müzdarip ve mutsuz olmuş. Size şu kadarını söyleyim onu okurken hiç bir dua ve esmadan fayda görülmüyor, fekacin duasının özelliğinde. Ben la ilahe illallahın hatimini de yapıp bıraktım ve imtihanlarım çok büyük oldu zor kaldırdım. Bunu okuyanın kendini Allaha ve dine adayıp diğer dünya isteklerinden vazgeçmesi gerekiyor. Benim için uygundu çünkü ben her şeyden vazgeçebilecek kadar güçlüydüm ve her zaman Hasbünallah diyebildim, Allahın aldığına da verdiğine de saygı duydum isyan etmedim. Kısacası ben dünya sevgisini yüzde doksan üzerimden attım biliyorum ki buradan sadece geçiyoruz ve misafiriz :) La ilahe illallah demek ben senden gayrısından vazgeçtim aldığından da verdiğinden de razı olacağım demek canım benim tecrübelerim bu yönde..Diğer insanlardan çok daha fazla imtihan edilirsiniz, isyan edince de dilin başka söylüyor sen başka söylüyorsun muamelesi görürsün. Çocuk oyuncağı değildir en ağır zikirdir..Devam edip etmemek herkesin kendi hür iradesiyle karar vereceği iştir, ben karışamam kimsenin ibadetine. Sevgiler...

   Sil
 22. Ablacım cevabın için çok tşk edrim yok ben üveys filan olmak istemiyorum çok şükür bıraktımda yaşama sevincim geri geldi annemle babamla kardeşimle en yakın kız arkadaşımla bile kavga edip küsmüştüm sebebini şimd anlıyorum senin güzel esmalarına geri döndüm ya cami ya vedud ya musavvire geri döndüm ve her şeyin güzel olacağına inanıyorum resmen hayatımın altı üstüne geldi bir de her şey güzel olacak deyip umut verip kandırıyorlar insanı başka esma ve dua okumayı da yasaklıyorlar bu ne biçim bir tarikattır anlamak mümkün değil ben yine esmalarımı çektim ama onu okuduğum için hiç fayda görmedim tövbe bir daha esmalardan vazgeçmem senin üveys olmamana çok sevndim ablacım akıllı kadınsın valla çok öpüyorum Allaha emanet ol ablacım

  YanıtlaSil
 23. Merhaba canım Allah bana akıl fikir vermiş kimse bana şunu okuyacaksın bunu okuyacaksın diyemez ben pek tarikat insanı değilim ne kafama yatarsa onu okurum, rüyaların başkalarına anlatılması bile sakıncalıdır, musluğu açar suya anlatırsın. En güzel ibadet Allahla kulun arasında olan diğer insanların bilmediği ibadettir ve gizli yapılmalıdır. Birileri çıkıyor kitap satmak için bir tarikat uyduruyor diye düşünüyorum.. Allah ıslah etsin böyle insanları... Sevgiler.

  YanıtlaSil