30 Ocak 2014 Perşembe

81-) Cennet-ül Esma'nın faziletleri..(1)

1. Hazreti Hak celle ve âlâ yı tevhid (Birleme) ve temcid
(Cenabu hakkın büyüklüğünü bilmek) etmek, nuru tevhid ile kalbi dolup bütün
eşyalarda, Allah Teala nın esrarını müşahede için: Önce on (10) defa Tekbir, 19
defa Esmalarla birlikte şu Ayeti Kerimeyi:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun
Adlun Kuddûsun. Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît.
Her farz namazın arkasından 19 gün ve her 19 defanın ardından
aşağıda gelecek olan Cünnetül Esma duasınıda okursan, Allah c.c. ın izniyle
maksadına nail olursun.
 2. Cenabı Hak'kın derğahında tevbesi makbül olup, Hak
Sübhanehü ve Teala dan mağfiret (Rabbin affetmesi) talep etmek için: On defa
Tekbir getirip, 19 defada Esmalarla birlikte şu Ayeti Kerimeyi:


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun

Adlun Kuddûsun. Ğâfiriz zenbi ve kâbilit tevb. Veya şu Ayetlerden herhangi
birini, tevbelerin kabül olması için Esmalara ilave ederek 19 defa, ve
sonundada aşağıda gelecek olan Cünnetül Esma duasınıda 1 defa okursun.


Tüb aleynâ inneke entet tevvâb. İnallâhe kâne tevvâben

rahîmâ. Allâhü yürîdü en yetûbe aleyküm. İnallâhe kâne ğafûran rahîmâ.
Febeşşirhü bi mağfiratin ve ecrin kerîm. Minhüm mağfiraten ve ecran azimâ. Ve
kâne bilmü'minine rahimâ.
3. Af istemek için: Esmalarla birlikte aşağıdaki Ayeti
Kerimeyi 19 gün her farz namazın arkasından 19 defa okursun:


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun

Adlun Kuddûsun Feinnallâhe kâne afüvven kadîrâ.
 4. Allah c.c. ın katında dualarının kabül olması için: Esmalarla
birlikte şu Ayeti Kerimeyi 19 gün, her farz namazın arkasından 19 defa okursun.


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun

Adlun Kuddûsun Ve kâle rabbekümüd ûnî istecib.


Veya şu Ayetlerden herhangi birini, Esmalara ilave ederek 19

gün her farz namazın arkasından 19 defa oku:


Vedûhü muhlisîne lehüd dîn. İzâ deâni felyestecîbûlî.
 5. Allah c.c. ın katında kabül, insanların yanında da sözünün
geçmesi ve dileğinin makbül olması için: Bu Ayeti Kerimeyi Esma larla birlikte,
her farz namazın arkasından ondokuz (19) defa ve ondokuz (19) gün okunur:


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun

Adlun Kuddûsun İnallâhe kâne semîan basîrâ.
6. Allah Teala hazretlerinden ilim, hikmet ve mağfiret taleb
etmek için: Bu Ayeti Kerimeyi Esmalarla birlikte, her farz namazın arkasından
19 defa, 19 gün oku:


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun

Adlun Kuddûsun İnallâhe kâne alîmen hakîmâ.


Veya şu Ayetlerden herhangi birini, Esmalara ilave edip,

ondokuz (19) gün her farz namazın arkasından ondokuz (19) defa oku:


Yüallimükümül kitâbe vel hikmeh. Vallâhü alîmün bi zâtis

sudûr.
 7-Fetih, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı
işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için: Bu Ayeti Kerimeyi
Esmalarla birlikte, her farz namazın arkasından ondokuz defa ondokuz gün oku:


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun

Adlun Kuddûsun İnn â fetahnâ leke fethan mubînâ.


Veya şu Ayetlerden herhangi birini Esmalara ilave ederek, her

farz namazın arkasından 19 defa, 19 gün okursun:


Vensura kellâhü nasran azizâ. Men nasru illâ min indillâ

Feftah beynî ve beynehüm fethâ Asallâhü en ye'tî bil feth. Vecal lenâ min
ledünke nasîrû Kâle rabbin surnî bimâ kezzebûn.
Ey istekli! Şunuda iyi bilmen gerekir ki: Bu Ayeti Kerimelerin
her biri bir maksat için zikir edilmiştir. Cünnetül Esma dairesinin içerisinde
yazılı olan Ayeti Kerime:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten feahyeynâhü
budur. Bu Ayetin yerine maksadına münasip diğer Ayetlerden yazılıp, Cünnetül
Esma dairesi üzerinde taşınır. Bir adet daha yazılır ve 19 gün okuma günlerinde
suyu içilirse, Allah Teala nın izniyle dileğine kavuşurHiç yorum yok:

Yorum Gönder