14 Ocak 2014 Salı

10-) HER DERDİ İYİLEŞTİREN DUA ( Tehlil Ayetleri )

Kur’an-ı Kerinmde Otuz yedi Yerde Geçen Kelime-i Tevhid’in Fazileti.: Salihlerden bazıları diyor ki: “ Kur’an’da otuz yedi yerde “ Lâ ilâhe illellâh” tehlili geçmektedir.Kim onları okuyarak Cenab-ı Hakk’ı zikrederse,Allah onun kalbine iman,iyilik,hikmet,basiret,ihlas,tevekkül ve vakar gibi manevi meziyetler verir.

Kim onları yazar ve boynunda taşırsa veya onu zemzem yada yağmur suyuna koyup içerse Allah (c.c) o kimsenin bedeninden ve bütün azalarından hastalıkları giderir.

Eğer bu kimseye sihir yapılmışsa Allah (c.c) onu sihirden emin kılar.
Gözden,ağrılardan,gam ve keder veren şeylerden emin kılar.” Müellif burada da diyor ki: “Bu tehlilleri okumanın aslında yukarıda saydıklarımızdan daha fazla faydaları vardır.Ancak biz bu kadarını sayabildik.” Allah Rasulü (s.a.v) bu hususta şöyle buyuruyor: “ Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a (c.c) yemin olsun ki,bir kimse Kur’an’da ki tehlilleri okuduğu zaman Allah Teala ona rahmet nazarı ile bakar.Ona azab etmez.Allah Teala ona zenginlik kapılarını açar,fakirlik kapılarını ona kapar.Kabir azabından ve kıyametin şiddetinden kolaylar.Hesabı kolayca görülür.

Tehlil ayetleri şunlardır:


Eûzi billâhi mineş şetânir racîm*Bismillâhirrahmânir rahıym*Ve ilahüküm ilâhün vâhıd*Lâ ilâhe illâ hüver rahmânür rahıym*Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm*Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm*Lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard*Men zellezî yeşfeu ındehû illâ bi iznih*Ya’lemûü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm*Ve lâ yühıytûne bi şey’in min ılmihî illâ bi mâ şâe*Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erda ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ*Ve hüvel aliyyül azıym*Lâ ikrâhe fid dîni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy*Fe men yekfür bit tâğûti ve yü’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vüskâ lenfisâme lehâ*Vallâhü semi’un aliym*elif lâm mim*Allâhü lâ ilâhe hüvel hayyül kayyûm*Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı müsaddikan li mâ beyne yedeyh*Hüvellezî yüsavviruküm fil erhâmi keyfe yeşâ*Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakiym*Şehidellâhü ennhû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ılmi kâimen bil kıst* Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakiym* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Le yecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fih*Ve men asdeku minellâhi hadîsa*Zâlikümüllâhü rabbeküm*Lâ ilâhe illâ hû*Hâliku külli şey’in fa’büdûh*Ve hüve alâ külli şey’in vekıyl*Ittebı’mâ ûhıye ileyke min rabbik* Lâ ilâhe illâ hû*Ve a’rıd anil müşrikîn*Kul yâ eyyühen nâsü innî rasûlillâhi ileykümcemiy’anillezî lehû mülküs semâvâti vel ard* Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yümît*Ve mâ ümirû illâ li ya’büdû ilâhen vâhıdâ* Lâ ilâhe illâ hû*Sübhânehü ammâ yüşrikûn*Fe in tevellev fe kul hasbiyâllâhü lâ ilâhe illâ hû*Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym*Hattâ izâ edrakehül ğaraku kâle âmentü ennehû lâ ilâhe illellezî âmenet bihî benû isrâîle ve ene minel müslimîn*Fein lem yestecîbû leküm fa’lemû ennemâ ünzile bi ılmillâhi ve en lâ ilâhe illâ hû*Fe hel entüm müslimûn*Kul hüve rabbi lâ ilâhe illâ hû*Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metâb*Yünezzilül melâikete bir ruhî min emrihî alâ men yeşâü min ıbâdihî en enzirû lâ ilâhe illâ ene fettekûn*Ve in techer bil kavli fe innehû ya’lemüs sirra ve ahfâ* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Lehül esmâül husnâ*Ve enahtertüke festemı’limâ yûhâ*İnnenî enallâhü lâ ilâhe illâ ene fa’büdnî ve ekımis salâte bi zikrî*İnnemâ ilâhükümullâhüllezî lâ ilâhe illâ hû*Vesia külle şey’in ılmâ*Fe teâlellâhül melikül hakk* Lâ ilâhe illâ hû*Rabbül arşıl keriym*Ve men yed’u meallâhi ilâhen âhara lâ bürhâne lehû bihî fe innemâ hısâbühû ınde rabbih*Ve mâ erselnâ min kablike min rasûlin illâ nûhıy ileyhi ennehû lâ ilâhe illâ ene fa’büdûn*Ve zennûni iz zehebe müğadıben fe zanne en len nakdira aleyhi fe nâdâ fiz zulümâti en lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn*Allâhü lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil azıym*İnnehüm kâne izâ kıle lehüm lâ ilâhe illellâhü yestekbirûn*Hel min hâlikın ğayrullâhi yerzukuküm mines semâi vel ard*Ve Hüvellâhü lâ ilâhe illâ hû*Lehül hamdü fil ûlâ vel âhırah*Ve lehül hûkmü ve ileyhi türceûn* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tü’fekûn *Ve lâ ted’u meallâhi âhara lâ ilâhe illâ hû*Küllü şey’in hâlikün illâ vecheh*Lehül hükmü ve ileyhi türceûn*Zâlikümüllâhü rabbeküm lehül mülk* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tusrâfûn*Ğâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ıkâbi zıt tavl* Lâ ilâhe illâ hû*İleyhil masıyr*Zâlikümullâhü rabbüküm hâliku külli şey’* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tü’fekûn*Hüvel hayyü lâ ilâhe illâ hû hüve fed’ûhü muhlisıyne lehüd dîn*Elhamdü lillâhi rabbil alemîn*Rabbis semâvâti vel erdı ve mâ beynehümâ*in küntüm mûkınîn* Lâ ilâhe illâ hüve yuhyi ve yumît*Rabbeküm ve rabbü âbâikümül evvelîn*Fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâhü vestağfir li zenbike ve lil mü’minîne vel mü’minât*Vallâhü ya’lemü müteğallebeküm ve mesvâküm*Hüvellâhüllezi lâ ilâhe illâ hû*Âlimül ğaybi veş şehâdeh*Hüver rahmânür rahıym* Hüvellâhüllezi lâ ilâhe illâ hû*Elmelikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir*Sübhânellâhi ammâ yüşrıkûn*Hüvellâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ*Yüsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard*Ve hüvel âzîzül hakîm*Rabbül meşrıkı vel mağribi lâ ilâhe illâ hüve fettehızhü vekiylâ* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Ve alellâhi fel yetevekkelil mü’minûn*

O zaman kendisine: "Ey mü'minlerin emîri! O nedir?" denilince şöyle buyurmuştur: "Kur'ân-ı Kerîm'deki Bakara Sûresinden Müzzemmil Sûresine kadar ulaşan 24 sûreden alınan otuz yedi tehlîle (Kelime-i Tevhid) dir ki:

1- Hangi dertli onları okusa mutlaka Allâh-u Te'âlâ sıkıntısını giderir.
2- Hangi borçlu okusa mutlaka Allâh-u Te'âlâ borcunu ödetir.
3- Hangi gurbetçi okusa mutlaka Allâh-u Te'âlâ onu gurbetinden (sağ salim) döndürür.
4- Hangi ihtiyaç sahibi okusa Allâh-u Te'âlâ mutlaka onun ihtiyacını giderir.
5- Hangi korkan okusa Allâh-u Te'âlâ mutlaka onun korkusunu güvenceye çevirir. 6- Bunları her gün sabahları okuyan kişinin kalbi şikâktan ve nifaktan (muhalefetten ve münafıklıktan) emin olur.
7- Bunları her gün sabahları okuyan kişiden yetmiş türlü belâ def edilir ki onların en hafifi cüzam, delilik ve abraş (gibi doktorların, tedavisinden âciz kaldığı hastalıklardır.
8- Bunları her gün sabahları okuyan kişiyi Allâh-u Te'âlâ suya kanmış olarak yaşatır, suya doymuş olarak öldürür ve cennete de öylece girdirir.
9- Yolculuk üzereyken bunları okuyan kişi seferi esnasında hayırdan başka bir şey görmez.
10- Bunları her gece yatağına sokulduğu anda okuyan kişiye Allâh-u Te'âlâ yetmiş melek müvekkel (görevli) kılar ki onlar onu sabaha kadar İb-lis'ten ve ordularından korurlar.
11- Bunları her gece yatağına sokulduğu anda okuyan kişi o gün akşama kadar mahfuz ve merzuk (korunmuş ve nzıklandırılmış) kimselerden olur.
12- Her kim bunları (temiz bir kağıt veya porselen tabağa) yazar ve yağmur suyuyla sildirip suyunu içerse, ona bedeninde hiçbir kötülük isabet etmez.
13- Bunları yazıp yağmur suyuyla sildirip suyunu içen kişiye, cinlerin nazarlarından, üfürüklerinden, sihirlerinden ve hîlelerinden hiç bir şey ulaşmaz. 14- Kim bunları yazar ve yağmur suyuyla sildirip suyunu içerse, her türlü âfetten korunmuş ve dünyâdaki her türlü belâ kendisinden savuşturulmuş olarak yaşamaya devam eder.
15- Bir kimse bunları yazar ve yağmur suyuyla sildirip suyunu içerse, her inatçı şeytandan ve zorba hükümdardan emin olur.
16- Her kim bunları yazar ve yağmur suyuyla sildirip suyunu içerse Al-lâh-u Te'âlâ kendisine uykusunda cennette gideceği yeri göstermedikçe dünya yurdundan çıkmaz." ( Cübbeli Ahmet hoca-Ahmet Mahmut Ünlü- Her derdi iyileştiren dua )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder