17 Ocak 2014 Cuma

37-) FEKACİN MAHMET'İN DAVETİ Emsalsiz Dua...


Fekacin Mahmet'in Daveti

Celbi muhabbet ve tesiri kulüpte başka hiç bir benzeri olmayacak kadar mühim ve tesirli bir celbiyedir. Her kimin celp ve tesiri matlup ise bu daveti gece yarısından sonra 41 kere okur ve buna 3 veya 7 gece devam ederse aklın alamayacağı kadar tesir görür.Ayrıca dilekler için pazar günü ilk güneş gezegeninde de okunabilir. Maddi konularda ve çözümü zor olan konularda oldukça tesirlidir. Bu duayı hergün 7 veya 19 defa okumayı vird edinen kimseyi her gören sever, ona hizmet eder.Herkesten yardım görür, herkes onun her istediğini severek yapar taife-i cin de dahil olduğu halde bu duayı vird edinen kimseye hersey musahhar olur..Her zaman güneş gezegeninde okunmalı..


Fekacin Mahmetin Davet Duası:
Bismillahirrahmannirrahim*ya ilahi es'elüke bi hakkı fekacin mahmetin bi mehmehübin mehmehübin zi lutfin hafiyyin ya Allah ya Allah ya Allah bi sa'saın sa'saın zin nuri vel behai ya Allah ya Allah ya Allah bi sehsehübin sehsehübin ellezi lehul ızzü şamıh ven nurit tam ya Allah ya Allah ya Allah bi tahtahübin tahtahübin ellezi lehül kemalü vel cemalü vel cemal ya Allah ya Allah ya Allah kehübin kehübin ellezi bi nurihi yünevveru külli nurin ya nuran nur ya Allah ya Allah ya Allah en tüsahhır li cemiıl kulubi inneke mükallibel kulub ve allamel ğuyub*eclebtüküm ya ruhaniyyetel kulub eclib ruhı(dileğinizi söyleyin) bi hafiyyi lutfillah bi letıyfi sun'ullah bi cemıli sitrillah dehaltü fi kenfillah va'tesımtü bi esmaillah ve teşeffa'tü bi rasulillahi sallellahü teala aleyhi ve selleme muhammedebni abdüllah*Allahü ekber Allahü ekber Allahü ekber esteantü bi kitabillahi ala celbil kulubi ve telınet tabayiı ve kahrin nüfusi ve ıdmadi şüruriha ve serayanil mehabbeti fiha akbilü ya meaşiral avalimil ulviyyeti ves süfliyyeti akbilu ıkbalen hasenen ven'atıfü in'ıtafen külliyyen bil ismil ma'hud ves sirril mevcudüllezi yettesılü bihil evliya'*ic'al li nuran emşi bihi fin nasi vel bisni ya mevlaye ismen min esmaike libasen hasenen bi hurmeti cebraile ve israfile ve mikaile ve azraile ve bi hakkı kavlühül hakkı ve lehül mülkü ve bi hakkı fekacin mehmetin ya ilahi ya ilahi ya ilahi irhamni bi rahmatike ya erhamer rahımin*Vel hamdü lillahi rabbil alemin*ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve şefiy'ına ve hamina ve kurrate uyunina ve nuri ebsarina Muhammedin aleyhis salatü ves selam*ve selamün ala alihı ve ashabihi ve ala cemiy'ıl enbiyai vel mürselın...

Kaynak: Gizli İlimler Hazinesi Kitabı

Fekacin Mehmedin Kasemi:

(Herhangi bir dilek için okunuyorsa isimlerin geldiği yerde sadece dilek söylenecek)

Bismillahirrahmanirrahim
Bismillâhi ve billâhi ve minEllâhi ve ilallâhi ve alellâhi ve fillâhi ve la ilahe illallahü ve men nasru min ındillahi ve lâ havle ve la kuvvete illâ billahil aliyyil azim*
Aksemtü aleyküm yâ ma'seral ervahir ruhaniyyeti vel mülükit tahiretiz zekiyyeti vel eşhasil cevheriyyeti vel ervahin nurâniyyeti bi hakki hakkilllâhi ve bi kudreti kudretillâhi ve bi azameti azametillâhi ve bi sultâni sultânillahi ve bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillâhive bimâ cerâ bihil kalemi min ındillahi ilâ hayri halkillâhi seyyidina Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme* ibni Abdullâhi ve Rasûlüllâhi tebârekes müllâhi ve celle senâüllâhi ve lâ ilâhe ğayrullâhi hayyün kayyûmün malikil mülkü bedius semâvâti vel ardi zülcelali vel ikram* Azîzün cebbârün mütekebbirun kahhârun kaviyyün metînün kâdirun muktedirun şedidül batşi sedîdül ıkâbi serîul hisâbi lâ yağlibühû ğalibü ve la yencû minhü hâribün bi havlillâhi ve kuvvetihî ve azameti esma-ihî ve âyâtihî aksemtü aleyküm yâ melâiketi rabbil alemîn* Bi hakki esmailletî tekelleme bihâ rabbünâ ales semâvâti fertefeat ve alel ardi fesetehat ve alel cibâli fenasabet ve aleluyûni fenfeceret ve alel enhâri fücciret ve alel bihâri fezahharet ve alen nücûmü fezherat ve alesşemsi fe-edâet ve alel kameri festenârat ve alel leyli fe-ezleme ve alen nehâri fe-edâe ve bihakkil esmailletiî yuhyillâhü bihel mevtâ ve yümîtü bihel ahya Ve bihakkil esma-il mektûbeti alâ sürâdikil arşi ve bi hakki mâ fil levhil mahfûzî minel esmâ-i ven nakşi ve bi hakki men refeassemâ-e bi ğayri amedin ve basatel arde alâ mâ in cemedin ve bi kudretillâhil vâhidil ahadil ferdissamedillezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ahad. Ve lem yetthiz sâhibeten velâ veledâ*
Ve bi hakki menittehaze ibrahîme halîlen ve kelleme Mûsâ teklîmen ve halaka îsâ min ruhil kudüsi ve bease Muhammeden sallallâhü aleyhi ve selleme bil hakki beşîran ve nezîrâ. Sübhane men enşakka min nûrihissemâvâti vel ardi ve naret bihişşemsü ve edâe bihil kamerü ve hada-a külli şeyin bi kudretihî ve yüsebbihur ra'dü bi hamdihî vel melâiketü min hîfetihî. İllâ mâ hadartüm fi hadretî ve ecebtüm da'vetî ve kadaytüm hâcetî eyyühel mülûkel felekiyyetis-seb-ati Rukyâîle ve Cebrâîle ve Semsemâîle ve Mikâîle ve Sarfeyâîle ve Anyâîle ve kesfeyâîle bi hakki hameletil arşil azimi vel kürsiyyil cesîmi vel melaiketil mukarrabîn*Cebrâîle ve Mîkâîle ve İsrafîle ve Azraile vel enbiyâ-i vel mürselîn* Veşşühedâ-e ves salihin* Ve bi hakkit-tevrâte vel incile vez zebure vel fürkânel azim* Ve mâ fîhâ minel âyâti vez zikril hakîm* Feinnî uksimü aleyküm* Ve innehû lekasemün lev ta'lemüne azim* İnnehû le kur-ânin kerîm* Fi kitâbin meknûn. Lâ yemessühû illel mutahherûn. Tenzîlün min Rabbil alemin*Hüvel evvelü vel âhiru vez-zâhiru vel bâtinu ve hüve bi külli şey'in alîm* Hüvellezî halakas-semâvâti vel arde fî sitteti eyyâmin sümmes-tevâ alel arşi ya'lemü mâ yelicü fil-ardi ve mâ yahrücü minhâ ve yenzilü mines semâ-i ve mâ ya'rucü fîha ve hüve meaküm eyne mâ küntüm vallahu bimâ ta'melûne basîr* Lehû mülküs semâvâti vel ardä ve ilallâhi türceul ümûr. Yûlicül-leyli fin nehâri ve yûlicin nehâre fil leyli ve hüve alîmüm-bi zâtis-südûr. Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû* âlimül ğaybi veşşehâdeti ve hüverrahmanürrahîm. Hüvellâ hüllezî lâ ilâhe illâ hû* El-Melikül kuddûsüs-selamül-mü'minül müheyminül-azîzül-cebbârül-mütekebbirü sübhânellahi ammâ yüşrükûn. Hüvellâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ yüsebbihû lehû mâ fissemâvâti vel arde ve hüvel azîzül-hakîm. Akbilû sâmi-îne tâi-îne bi hayliküm ve ricâliküm ve zükûriküm ve inâsiküm ve sağîriküm ve kebîriküm hattâ lâ yetehallefe annî ehadün minküm in küntüm tâi-îne li esmâillâhi Rabbil-âlemin* Bi hakkı men şakka sem-aküm ve ebsâraküm ve halakaküm min naris-semûm* Ecib yâ Ebâ Deybâc ve yâ Benî Afîf veya Benî Tarîf veya Ebâ Târişil-Melikil ummâr veya Ebâ muhammed'in El Ğavvâs ve ya Ebez-zemâzim ve ya Ümmüz-zemâzimi vef-alû
 erkeğin adı ibni annesinin adı ve sizin adınız binti anne adınız*Bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm ve tâ-atihâ ledeyküm ecîbû eyyühel mülûkes seb-atel felekiyyeti ve'mürül mülûkel mezkûreti bi-tâ-atî ve kadâ-i hâcetî Elvâhan Elvâhan El-acele El-acele Essâ-ate Essâ-ate.  

3 veya 7 defa okuyalım kasemini.       

Fekacin Mehmet anlam olarak huzur ve kemalat demektir. Allahı övmek için kullanılır. Allahın bir esması olabilir ama anlamına baktığımızda(ya Allah ın ismi yada değil) rahat bi hayat yaşamak için okunabilen bişey olduğunu anlamak çokda zor değil.

Ayrıca fekacin mehmet celcelutiyede de geçmektedir.
Bihaggi fegacin mea mehmetin yê ilêhê
Biesmâikel husnê ecirnî mineş-şetet
Ey İlâhım, zuhûr ve kemalâtının hakki için ve bu şekilde odaklanan Esmâ-i Hüsnâ'n ile beni dağınıklıktan kurtar…

Görüldüğü üzere fekacin mehmet bu anlamdadır ve genel olarak bu işe yarıyor lakin öldürme uygulamalarında da kullanılabiliyor ama genel olarak huzur ve sevgi için.

Kim bilir belkide Fekacin Mehmetin duasının dışında Fekacin Mehmet diye bir cin padişahı da vardır.Vardır diyorum sadece bir varsayım ama varsa bile bu dua ile alakası yok! Bu verilen duayı Allah'a yaparsınız bir davet niteliği yok! Ruhaniler belki hizmet eder(esma okurken yardım ettikleri kadar).

 Okuduğum sürece maddi manevi çok iyi yerlere geldim hiç bir zarar görmedim çok şükür. Çok müşkülde kalanlar güvenle okuyabilir bence. Paranız malınız mülkünüz çok artar herkes sizi çok sever. Ama her zaman okunması kolay olmuyor, riyazet etmek lazım(hayvansal gıdalardan sakınmak). Hatta ben piyangodan bana para çıksın diye denemek için 19 defa okudum ilk defa son dört rakamını tutturdum, gerçi çok para almadım ama okumaya devam etsem inanıyorum ki büyük ikramiyeyi de bana getirecek kadar güçlü... :)) Ama şans oyunları dinimizce haram sayılmıştır ve insan hayrını görmez tabii ki… Durup dururken helal olan rızkıma haram karıştırmak istemem..(Ama Dua ile gelen para helal de olabilir bilemiyorum, rızkı gönderen Allahtır sonuçta).

Eşini sevdiğini döndürmek isteyenlere '' Ya Cami Ya Vedud'' esmasına devam etmelerini şiddetle öneririm, bu esmaları okuması hem kolay hemde sihir gibi etkili. Eşiniz sevdiğiniz dönse bile bırakmayın hiç ayrılmazsınız. Bunları kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Çok şükür maddi manevi hiç bir sorunum yok ve çok mutluyum. Dualar her zaman hayatımızı güzelleştiriyor, inançla azimle devam etmemiz lazım…
Sevgilerimle...Duaların kabul olduğu ücretli açık günleri mail adresimden alabilirsiniz: iletişim: alaraunlu385@outlook.com

                                                         128 yorum:

 1. Alara Allah senden razı olsun, sonunda korkmadan üç gün okudum ve devlet dairesinde işe girebildim nihayetinde, cin felanda görmedim, okuyun okuyun diye ısrar etmekte çok haklıymışsın. Allah senden razı olsun arkadaşım. Ayşegül ben başının belası tanıdın mı :))

  YanıtlaSil
 2. Tanıdım canım tanımazmıyım, seni gördüğüme çok sevindim. İşe girmene de çok çok sevindim, Allah daim etsin inşallah. Bu dua mucizeleri kısa sürede gerçekleştirir, sonunda korkmadan okuyabilmene de sevindim :))

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu dua ne zaman hangı saatlerde okunmalı bılgı verırmısınız?

   Sil
 3. Iyi geceler benim evladimla sikintim cok bana ne önerirsiniz onun yüzünden esimle cok kavga ediyoruz cocugum cok degisik bir yapiya sahip akla hayale gelmeyen seyler yapiyo iki kisiyi biranda birbirine düsürebiliyo ve seyretmekten zevk aliyo 15 yildir yapmadigim kalmadi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba kardeşim. Evladınız biraz şefkatten ve merhametten yoksun sanırım, yaşını yazmamışsınız ama bunları yapabildiğine göre biraz büyük olmalı diye düşünüyorum. Her gün utarit saatinde 287 defa Ya Rauf zikrini çekerseniz daha merhametli olur. 88 defa da Ya Halim esmasını çekipte ''Ya Rabbim çocuğum filanca Halim selim kendi halinde şefkatli sevecen bir insan olsun diye dua ederseniz kısa sürede doğru yola girecektir. 1tane muhammed 1tanede Rahman suresini de bir süre okuyup aynı şekilde dua ederseniz de sonuç alırsınız. Bu dualar onu çok daha mülaim yapacaktır. Ya Halim esmasının gezegen saatine de bir bakarsınız, emin olamadığım için şu an veremedim, Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sevgilerimle...

   Sil
  2. Unutmadan utarit gezegeni arapça adıdır. Ocak konularının içinde gezegen saatlerini ücretsiz ve otomatik hesaplayan bir tablo verdim. Oradan merkür saatine bakabilirsiniz. Günümüz astrolojisinde adı merkür diye geçer. Bu perşembe günü ve gecesi, cuma günün sadece gündüzü açık ve uygun günler, pazar günü ve gecesi ve ptesininin de gündüzü uygun görünüyor sizin için..

   Sil
 4. Alara hanım merhaba fülanü yazan yerde ne söylememiz gerek regl dönemlerinde okunabilir mi? Bu konuda bilgilendirir misiniz beni şimdiden teşekkürler :)

  YanıtlaSil
 5. Merhaba canım.Ne için okuyacağınızı belirtmemişsiniz ama orada dileğinizi söyleyeceksiniz Bu dua abdestsiz okunmaz, çok saygı gerektirir. İçin de çok önemli olan kimselerin adı geçiyor çünkü :)

  YanıtlaSil
 6. Özür dilerim fekacin mahmet duasından bahsediyorum fülan yazan yerde isim mi okuyoruz yani sadece bizim ismimiz mi sevdiğimizin ismi mi tam anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
 7. O dua her dilek için okunduğu için, ben de onun için sordum. Önce kendi adınızı söyleyip sonradan dileğinizi söylemeniz daha iyi olur.

  YanıtlaSil
 8. ben cidden zor durumdayım Alara Hanım, bu duayı okumayı düşünüyorum ama tereddütteyim çünkü bir davet olduğu da söyleniyor, hangi kitaptan alıntı yaptınız?kitapta sadece bu dua mı verilmişti aydınlatır mısınız beni?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba kardeşim bu dua gizli ilimler kitabında var başka nerede var bilemiyorum. Tereddütle okuyanın asla işine yaramaz. Bu davet değil duasıdır, davetini zaten vermedim herkes okuyamaz ve okumamalı da zaten tecrübe gerektirir. İçerisinde dört büyük melek adı geçiyor zaten onları siz davet ediyorsunuz gelip size yardımcı olsunlar diye. Bir çok duanın içinde zaten bu melek isimleri geçer. Biz bu melekler gelsin diye uğraşıyoruz, meleklerden korkmak garip geliyor bana. Keşke her okuyana gelseler :) Sevgiler...

   Sil
  2. o zaman müsait olduğumda, günlük 19 okuma ile bu okumayı yapacağım ilginize çok teşekkür ederim. Tereddütüm okuma kararındaydı yoksa evelallah korkum yok :) Desteğiniz için çok teşekkür ederim :D

   Sil
  3. Zor işler, maddi konular için çok tesirli. Sevdiğini getirme konusunda okunmamalı diyorum, o insana çok fazla iyilik yapmış olursunuz bu duayı okursanız, her yönden kısmetini açarsınız, buna gerek yok.. Sevgiler...

   Sil
 9. Geri getirme için değil çok zor bir iş için daha doğrusu maddiyat için okuyacağım. İlginiz için çok çok teşekkür ederim :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tamam canım oku o zaman, nasibi kısmeti çok açar bu dua zor işleri de yoluna koyar hayırlısıyla. Üzerinizde büyü varsa bile bozulur.. Hayırlı uğurlu olsun.. Sevgiler...

   Sil
 10. '' Sayın Alara Ünlü, Öncelike saygılarımı sunar hayırlı akşamlar dilerim. Size günlük bir sürü mail geliyordur tahminim. Sizi tanımıyorum ama bir mail de ben yazmak istedim. Biraz uzun yada sıkıcı gelirse hakkınızı helal edin. Sormak istedikleriniz olursa yazın dediğiniz için yazıyorum. Amacım sizi sıkmak yada bunaltmak deiğl. :)
  Sizi tanıma sebebim Fekacin duası sayesinde oldu. Bir çok sayfalarda ve sitelerde arayışlar içersinde iken karşılaştım yazdıklarınızla. Ancak diğer kişilerin yazdıkları beni biraz korkuttuğu için hep bir köşede saklamıştım bu duayı. Çünkü çok mükemmel bir müslüman değilim. Cumadan cumaya bayramdan bayrama namaz kılmak ramazanda oruç tutmak ve bazı özel gecelerde kuran okumak gibi nedenlerden karşıma birşey çıkar da altından kalkamam dedim.
  Birçok dua yada terkip üzerinde araştırmalar yaparken bu fekacin duası hep karşıma çıktı hep içimi gıdıkladı ama yapamadım.
  Benim amacım celp ve muhabbet amaçlı idi. ne denedimse olmadı maalesef. Yıllardır kendim için ettiğim hiçbir duam kabul olmadı. 2 yıl kadar önce tanıştığım ve çok sevdiğim arkadaşımla ilişkimiz hep inişli çıkışlı oldu. Herkes çok yakıştırmasına rağmen saçma sapan sebeplerden dolayı düşman haline bile geldik. Zaman zaman onun üzerinde büyü var diye düşündüm zaman zamanda akli dengesi yerinde değil dedim. Çok iyi bir ilişkimiz dostluğmuz ve arkadaşlığımız varken birden bire değişti. Benden vaz geçmedi saçma sapan seyleri bana kabul ettirmeye çalıştı.Bunları burada anlatmıyorum ama anlatsaydım siz de bana hak verirdiniz. Sonuç olarak aynı kurumda çalışmamıza rağmen selamlaşmıyoruz bile. Ama Allah şahid dir ki sorun ve uyumsuzluk benden değil. Ama hep beni suçladı... Bu nedenle de görüşmüyoruz.

  İşte ben çok üzülüp arayışlar içersinde birşeyler yapmaya çalıştım.İnternet siteleri ve sizin yazılarınızla bu zamanda tanıştım. Bu sitelerden bulduğum ve etkili olabileceğini düşündüğüm duaları yada terkipleri çok inaçlı ve dikkatlice elimden geldiğince yapmaya çalıştım.

  İlk olarak İrsali hatif denedim.. sonuç alamadım. Bir süre sonra Ya Şemusa Ya Helyusa .... diye bir dua var bilirsiniz. onu denedim ama sonuç alamadım.....Hep arayışlar içersinde iken onu yapayım bunu deneyeyim derken sonuç olarak Fekacin duasını sizin Blog sayfanızı okuduktan sonra uygulama kararı aldım.

  Yaklaşık 15 gün önce 7 gün okumaya niyetlendim. gece 41 kere duayı 1 kerede kasem i okudum. İlk günün sabahı hayatımda uyandığım en huzurlu ve güzel sabahı yaşayarak uyandım. Ama okurken çok duygulandım hemde çok üzüldüm. Çok inançla başladığım duayı 3 gün yaptım ve bıraktım.
  Hep şunu düşündüm Allah nasip etmiyor sa neden bu kadar çaba sarf edeyim ? ama içim de içimi yiyordu. Yaşadıklarımı kabullenmek istemedim belkide ...

  Sonra İlginç birşey oldu. Daha önceki uygulamalarımı da çok istekli ve inanarak yapmama rağmen sonuç alamamışken 3 gün Fekacin duasını okumanın ardından eski arkadaşım dan bir kıpırtı geldi.... Beni bir başka arkadaşıma şikayet edercesine anlatmış. Kendisinin suçlu olmadığını, aslında beni çok sevdiğini ve değer verdiğini, bunun nereye kadar devam ettirebileceiğimi falan söylemiş. İstesem ben onun gönlünü alırım benim için çok değerli falan diye konuşmuş.
  Bana arkadaşım bunları anlatınca dikkat ettim bu aralar beni gözlüyor ben kiminle sohbet etsem onunla sohbet etmeye çalışıyor. Ben sigara içiyorsam inatla oraya geliyor..... ona yaklaşmamı sağlamaya çalışıyor gibi geldi bana. Hatta o arkadaşımla geçen gün tekrar konuşmaya çalışmış ama gelen gidenden dolayı fırsat olmadı dedi arkadaşım. Ama sürekli seni gözlüyor seni arıyor dedi.
  Aslında eski tecrübelerim onun değişmediğini yada eskisi gibi olacağını hissetiiğim için şimdilik tepki vermiyorum. Çünkü bu geri dönüşleri eskiden de yaşamıştım. 2 gün sonra tekrar değişkenlik gösteriyordu. Bu sefer karar veremedim işte. Fekacin duasının etkisi mi yoksa eskisi gibi mi ?

  Aslında uzun yazdım biraz hatta sıkılmış olabilirsiniz ama sizin tecrübenize dayanarak sormak istedim. Çünkü içimde ukte kaldı. Tekrar başlayıp 7 gün okumalımıyım ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Arkadaşlar bu e-maili bir kardeşimiz göndermiş, çok samimi ve içten bulduğum için sizlerle de paylaşmak istedim..

   Sil
 11. canım alaracım içimden bu şekilde hitap etmek geldi..bu duanın arapça yazızını temin edebilirmiyiz acaba.çünkü bazı arapça harflerinin türkçe karşılığı yokda anlam bozulmaması açısından diyorum.jüpiter yada güneş saatinde okumayı düşünüyorum.kısmet olursa..tşk

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim canım. Arapçasını koyabilirsem koyarım tabii ki müsait bir zamanda. Böyle okuyunca da işe yarıyor ama buna inan. Kalbimizi bozmayınca oluyor.Ben de arapça biliyorum ama fazla seri okuyamadığımdan böylesini tercih ediyorum. Sevgiler...

   Sil
  2. Epey soru var Fekacinle ilgili. Evet her dilek için okunur diyorum tek tek cevap vermek epey zaman alıyor, kusuruma bakmayın. Sevgiler...

   Sil
 12. Alara Hanım merhabalar,

  Sadece dua mı okunacak kasem de okunacak mı? Okuma şeklini açıklayabilir misiniz? Saygılarımla

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba kardeşim kasemini sonunda bir kez bile olsa okuyalım derim ben. Okuyanlar daha çabuk tesir gördüklerini dile getirmişler. Sevgiler...

   Sil
 13. çok saçma ALLAHIN izni olmadan bu dua bi işe yaramaz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allahın izni olmadan hiç bir dua işe yaramaz kardeşim bilmem farkındamısınız? Size de izin vereceğini zannetmiyorum rahat olun.. :)

   Sil
 14. Mrb Alara Hanım..bu duayıda açık günlere dikkat ederek okuyacaz dimi ?her duada olduğu gibi..birde mealinide çok araştırdım ama hiç biyerde rastlamadım inş bi gün rastlarım tşk ederim..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tabii ki açık günler tüm dualar için geçerli. Allahın tüm sıfatları övülmüş onun yüceliğinden ve büyüklüğünden bahsediyor bu dua.. Sevgiler...

   Sil
 15. Mrb bu dua buyu yerine gecermi acaba cunku etki altna aliyor bide karsi tarafn nasl ksmetini aciyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Birisi için okumayın sizde kendiniz için okuyun, Allahtan hayırlısını isteyin. Nasip kısmet açan önemli bir duadır. Ya cami ya vedud zikri de iradeyi etkiler büyümüdür sizce?

   Sil
 16. Alara hanim iyi akşamlar .. ben hayirlisiyla iyi bir işe girmek için okumak istiyorum bu duayı. Kac gun devam etmeli ve günde kac kez okunmalı? Farklı yorumlar var yardimci olursanız sevinirim :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba kardeşim. Üç gün 41 defa okumanız çok faydalıdır. Ama gücünüz buna yetmiyorsa 7 gün 19 defa okuyabilirsiniz. Aslında sonrasındada her gün 7 defa okuyabilirseniz uzunca bir süre çok faydasını görürsünüz maddi ve manevi olarak. Tüm kötü enerjilerden arınırsınız ve içinize çok büyük huzur dolar, herkesten yardım ve sevgi görürsünüz ve bir daha bırakmak istemezsiniz buna inanın. Sevgiler...

   Sil
 17. Alara Hanım; öncelikle teşekkürler. Ben bu mübarek duayı önceki yıllarda bir forumdaki yazınızda görünce bir süre okudum. İşlerimde gerçektende etkisini gördüm. Şimdi vird edinmek istiyorum. Benim 2 kısa sorum olacak.

  1) Bu duayı okuyabilmek için 5 vakit namaza devam etmek şartmıdır?
  2) Eşimin dönmesi için okumak istiyorum. Fakat iyiliğin karşı tarafa gitmesini istemiyorum. Bu durumda nasıl niyetlenip, nasıl okumak gereklidir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba kardeşim 5 vakt namaz kılmak kesinlkle şart değil, kılsak belki daha da yararı olur ama şart değil. Kendi adımızı söyleyip Allahım şu konuda bana yardımcı ol demeliyiz k yardımı biz görelim. Okuyunca maddi manevi çok fayda görüyor insan. Vird edinmek çok daha güzel zaten. Sevgiler..

   Sil
  2. Sevgili Alara,
   Bildiklerini bizimle paylastigin icin sagol. Yuce gonullu, guzel insanlar sayesinde dunya donuyor. Guzel gonlune saglik.

   Sil
  3. Tşk ederim. Teveccühünüz :)

   Sil
 18. Alara hanim çoook ama çok teşekkür ederim iyki sizi buldum iyki size guvendim!! Umarım birçok insan bunu görür! Açık olan üstüste 3 gün duamizi okudum.3 gün içinde işe başladım Allaha Şükür !

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çoook sevindim kardeşim Allah daim etsin mutluluğunuzu ve işinizi inşallah.Özellikle zor durumlarda okunacak can simidi gibi bir duadır bu, kısa sürede etkisini görmemek mümkün değil..Sevgiyle kalın...

   Sil
 19. Alara hanım cok zor durumdayim uzun mesele anlatip sizi ve diger arkadaslari sıkmak istemem cok zor durumdayım maddi olarak yani esimin maddi durumu cok cok iyi ama ben parayı biyerde heba ettim esimde bu parayı istiyor onada aciklayamadim anlatamamda aylardir yapmadigim dua kalmadi malesef olmuyor calisan bi bayanda degilim bana cok acil para lazim ben bu duayi ne niyetle okumam lazim gokten para yagacakda degil bana yardimci olurmusun ben hacer

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mucizelere inanmak lazım, Allah isterse gökten parada yağar. Her zaman pozitf düşünmek lazım. Kur-anı kerimde bir kapıyı kaparsam başka bir yerde bir pencere açarım diyor. Allahtan ümt kesilmez.. Samimi olarak içinizden geldği gibi neye htiyacınız varsa onu dileyn. Bir çıkış noktası mutlaka önünüze çıkacaktır :) Sevgiyle kalın...

   Sil
 20. Merhaba Alara hanım, Bu haziran ayı içersinde ben de bu duaya başlamak istiyorum. Güneş saatinde başlanacağını öğrendim. Sizce gündüz mü gece mi okusam ? Bir de gün olarak hangi gün başlasam daha iyi olur ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mehaba kardeşim asıl günü pazardır. Pazar günü lk saatte yani güneş saatinde başlamınızı öneririm. Gecede okunur gündüzde, okuyanlar çok memnun kaldı ve cin flan görmedler bunu da belrtmiş olayım :) Sevgiler...

   Sil
 21. merhaba! Alara abla riyazatla ilgili sorum olacaktı.duaya başlamadan önce 3 gün riyazatlı olacağız yoksa duayla birlikte mi 3 gün riyazatlı olacağız?

  YanıtlaSil
 22. Alara hanım merhaba.Benim size sormak istediğim çok acil bi durumum var.Malesef internet sitelerinde bulup okuduğum fekacin Mahmedin kâsemi sizinkinden farklı olduğunu bugün farkettim.Sitenizi ve yorumlarınızı çok beğendiğim için bi süredir takip ediyorum ve faydalanıyorum.Fakat bu karşılaştığım durum beni çok üzdü ve tedirgin etti.Ben fekacin Mahmedin kasemini internette bulduğum bir siteden defterime yazıp o şekilde 15 kez okudum.Sıkıntım şu; fülan binti fülanete ve fülan ibni fülanete yazan yerde benim başka siteden bulduğum ve 15 kez okuduğum kasemde keza ve keza yazdıkları için bende bu şekilde duada bulundum.
  Lütfen uygun olduğunuzda cevap verirmisiniz? Yanlış bir okuma yaptıysam nasıl düzeltebilirim ?
  Bu gece duayı ve kâsemi okumaya niyetlenmiştim sizin yorumlarınıza ve tavsiyelerinize güvendiğim için.Ancak bu farkettiğim şey beni çok üzdü.
  Şimdi bu gece niyet ettiğim gibi okumamı yapmalımıyım?
  Şimdiden cevabınız için tşk ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım, kasemine hiç takılma, önemli olan zaten duası. Okuma bittikten sonra kasemini 1 defa okusak yeterli. Hani mevlit okunurda en sonunda bir dua yapılır ya ve sonunda el fatiha denir ve herkes fatiha okuyup ellerini yüzüne sürer amin der. Buradaki kasemin vazifesi de o zaten. Çok güzel bir dua okumuşsunuz sonuçta, Allah kabul etsin.. Sevgiler...

   Sil
 23. açık olan pazar günü başladık ama sonraki 1 veya 2 gün kapalı olursa nasıl uygulama yapalım, netice itibariyle açık pazar günü ve sonrasındaki 2 günün açık olma durumu her zaman denk gelmiyor. hem duada hem de kasem de fulan ibni fulan yazılı duada ve kasemdeki bu yazılı yerlerde ne diye okumalı. ilginiz, ayırdığınız zaman, ve de paylaştığınız bütün bilgiler için çok teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Açık günde başlamanızdır önemli olan bu dua her zaman okunabilr, tersine dönme ihtimali filan yok. Kitabında vird edinin diyor, yani her gün okuyun anlamında. fülan yazan yerde içinizden geldiği gibi dileğinizi söyleyin. Allahım bana şu filanca konuda yardımcı ol diyebilirsiniz. Sevgiler...

   Sil
 24. teşekkür ediyorum..

  YanıtlaSil
 25. Alara hanım Allah sizden razı olsun :) Bir aydır vird edindim sizden aldığım açık günlerde 19 defa okuyorum, hayatımda mucizeler oldu diyebilirim. İş, aşk hepsi yolunda gidiyor, içimde de çok büyük bir huzur var. Bana sihirli bir değnek değdi sanki. Bu duanın gücüne hayran kaldım :) Darısı diğer kardeşlerimizin başına. Sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunuyorum..

  YanıtlaSil
 26. Çok sevindim canım, Allah mutluluğunuzu, huzurunuzu daim etsin inşallah. Sevgiler..

  YanıtlaSil
 27. Alara hanım bu duayı okumama vesile olduğunuz için Allah bin kere razı olsun. Rüyamda bile görsen inanamayacağım bir iş ayağıma geldi. Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Allah sizden bin kere razı olsun, tuttuğunuzu altın etsin inşallah. Diğer kardeşlerimize faydası olsun diye burada da paylaşmak istedim. Açık günde başladım üç gün güneş saatinde 41 defa okudum. Diğer günlerde de 19 defa okudum ve hala okuyorum ve hep okuyacağım :)) Bu dua mucizenin kendisi. Çok çok çok teşekkür ederim. Tüm güzellikler sizin olsun inşallah.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım beni kırmayıp burada da paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Bu dua gerçekten mucizenin kendisi ben sonuç alamayanlara çok şaşırıyorum. Ama sizin kadar çok okuyup vird edinen yok tabii ki. 7defa 7defa okuyup bırakıyor bir çok kimse. Cin peri görmezsiniz diyorum buna rağmen bir korkaklık bir korkaklık. Korkmayanlarda böyle başarıların altına imzalarını atıyor işte :) Vird edinmeniz de çok iyi olmuş, çook sevindim canım. Allah işinizi başarınızı daim etsin inşallah. Darısı korkakların başına diyelim :)) Sevgiler..

   Sil
 28. Merhaba Mucizem :) Size ne kadar dua etsem azdır..hani demiştim ya,,bu hafta benim hayatıma yön verecek kadar önemli bir hafta olacak diye..olmaz dediğim oldu :) umudumu yitirdiğim şey gerçek oldu :) Allahta ümit kesilmezmiş Alara hanım..az önce bir telefon geldi ve dileğim gerçek olmuş..yattım kalktım fekacin duasını okudum :) çok mutluyum..Allah sizden razı olsun bu duayı verdiğiniz için..sizin adınıza fakir bir çocuğu giydirmeye ant içtim..şimdi ne yapmam gerek. ? fekacin e devam edeyimmi etsemde 19 a devammı yoksa 7 defa yetermi ? birde duam kabul olduğu için Allaha şükür duamız varmı onu öğrenmek istiyorum..nasıl bir yol izlemem gerek şuan..cvp verirseniz çok mutlu olurum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım, çok sevindim güzel şeyler yaşamanıza. Muhtaç durumdakilere her zaman yardımcı olmalıyız bu insanlığın gereği zaten, Allah kabul etsin..19lu okumaya devam edin o zaman bundan sonra. Şükür namazını da istediğiniz rekatta içinizden geldiği gibi kılın herhangi bir kurala tabi olmadan. Dualarla Allaha sığınmak ondan istemekte bence en güzel şükürdür. Allahım sana sonsuz şükürler olsun diye dile bile getirsek anında yerine ulaşacaktır. Sevgiyle kalın, mutluluğunuz daim olsun..

   Sil
 29. Alara abla ben duayı rüyamda gördüm bana oku dediler Allah kısmet ederse bu Pazar açık günse okuyacağım inşallah. Açık günleri senden yarın alacağım bunuda söylemiş olayım. Riyazet etmek şartmıdır, hayvansal gıda ne kadar süre yenmemeli bunu söyleyebilirmisin. Kasemini okumamız şartmıdır? Bunun özel bir tütsüsü varmış onu da yakmalımıyım. Yapmışken dört dörtlük yapmak istiyorum çünkü. Cevabın için şimdiden teşekkür ederim ablacığım Allah senden razı olsun. Selam ve dua ile..

  YanıtlaSil
 30. Rüyanda görmen bir işarettir tabii ki canım, demek ki sana faydası olabilecek bir dua. Canım ben eskiden hiç hayvansal gıda yemezdim, çok uzun bir süre yemedim dualarım kabul olmaz korkusuyla. Aslında vejeteryan olsak hepimizin dualarının daha çabuk olacağına inanıyorum. Melekler hayvansal gıda yemeyenlere daha yakın oluyormuş bunu biliyorum. Ama yediğimizde de dualarımız biraz geçte olsa yine kabul görebiliyor çok şükür. Bir çoğunuz gençsiniz gelişme çağındasınız vücudunuzun proteine de ihtiyacı var, yemeyin demekte sağlığınız açısından bana ters geliyor. Bu kararı size bırakıyorum fazla bir şey söylemek istemiyorum. Fekacinin tütsü malzemesi biraz fiatlıdır ve biraz emek isteyen bir işlemdir onun için yazmadım. Ama mis gibi çok güzel bir kokusu vardır, güzel kokular ruhanileri çekmek için uygundur. Yakmasak olmaz mı, tabii ki olur. Yada daha uygun fiatlı bir tütsü kullanırız kaliteli bir sandal ağacı kokusu, sandaros sakızı olabilir. Günlük tütsüsü de vardır ama çok kara bir duman çıkarır duvarlarınız kısa sürede kapkara olur her yer islenir, evde sorun çıkabilir :). Güneş gezegeninin saatinde okunmalıdır mutlaka, kitapta yazan önerilen bu, ben kafamdan uydurmuyorum yani, Pazar günü güneş gezegeninin etkisinde olduğu için pazar gündüz okuması tabii ki daha faydalı olacaktır. İlk başlangıç günümüz pazar ilk güneş saati olsa çok daha hayırlı olur düşüncesindeyim. Alt tarafında verilen kasem fekacin duasına ait değildir. Bir çok yerde kasem ona aitmiş gibi gösteriliyor hayır herhangi bir kasem o, onu okumak zorunda değiliz hatta okumasanız da olur. Bir kardeşimiz onunla okumuş be başarılı olmuş diye ben de yazdım. Yazmasam bu eksik her sitede var bura da niye yok diyebilecek çok kişi var çünkü bunu biliyorum :) Bir çok kardeşimiz okudu ve fayda gördü. Sonuçta ''HERKES KALBİNİN EKMEĞİNİ YER'' diyorum. Allah de Ötesini bırak kitabını da herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Onu okuduğunuzda filancanın duası olmuş onun işi olmuş benimki niye olmuyor diye sorduğunuz sorunun Ne kadar anlamsız bir isyan olduğunu hatta günaha girdiğinizi göreceksiniz..Allah her şeyden önce İmanımızı güçlendirsin bu en önemlisi.. Kusura bakmayın yine nutuk çekmiş gibi oldum ama doğrusu bu :) Okuduğunuz her duanın Kabul olacağı kadar derecenizin yükselmesini temenni ederim Yüce Rabbimden, zira herkesin derecesi farklıdır, bizler bunu bilemeyiz. Para ile İmanın kimde olduğu bilinmez diye çokta güzel bir söz vardır.. Ve çookta doğrudur.. Herkeslerime inançlı, imanlı ve Allah katında dereceli güzel hayırlı bir Ömür dilerim..Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla kalın, yüzünüz hep gülsün...

  YanıtlaSil
 31. Alara hanım merhaba.
  Öncelikle blogunuzda paylaştığınız dua ve esmalar için sonsuz teşekkürler. Çok zor bir işim için fekaacin Mahmediinsan i okumuştum, iki yıl boyunca olmasını istediğim bir doktora projem vardı olmuyordu ve fekacin mahmedin i okuduktan sonra mutlu haberi aldım, hatta blogada yazdım ama yayınlandığını henüz görmedin.Sevdiğim ve beğendiğim güzel huylu düzgün bir insan var.Beni beğensin diye ay saatinde 336 kere Ya Musavviri okuyorum ve inanamadığım laflar duyuyorum.Bana saçın böyle ne güzel olmuş diyor.( Saçımın renginde veya şeklinde hiçbir değişiklik yok), sen kilo mu verdin, belin mi inceldi diyor. Bu insan ile yaklaşık 3-4 aydır tanışıyorum ama bu lafları ilk defa söyluyor:))) Ya cami ya vedud esmasını da okuyorum, ya hakim i de okuyorum ve gerçekten isteklerimin gerçekleştiğini hep görüyorum.Size minnetarım
  Alara hanım zamanınızı almak istemiyorum, benim bu begendiğim insan şuan bana ne gözle bakıyor bilmiyorum ama hayatında evliliğe yer yok yani evlilik düşünmüyor. Lütfen bana bu konuda yardım edermısınız? Evliliği düşünmesi için ne yapabilirim ben
  Çok teşekkürler.Herşey fazlasıyla gönlünüzce olsun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Dualardan fayda görmenize çok sevindim. Allah başarılarınızı daim etsin. Canım evlilik için 212. konudaki duayı 41 defa okumanızı tavsiye ederim. Güzel haberlerinizi bekliyorum, her şey gönlünüzce güzel olsun inşallah. Böyle haberler aldığımda gerçekten çook mutlu oluyorum. Sevgilerimle...

   Sil
 32. BİR MUCİZE...Alara hanım tekrar merhaba.Sizinle yaşadığım birseyi daha paylaşmak istiyorum.Üniversitede doktora yapıyorum ve eğitim hayatımda yolunda gitmeyen şeyler için fekacin mehmedini hem projem çıksın diye okumustum hemde akademik hayatımda iyi bir başarı elde etmek için. Yaklaşık 2 saat önce bir mail aldım ve bu bir mucize dedim.Tam 5 yıl önce bir kongrede yapmış olduğum bir çalışmayı Almanya'da bir yayınevinin editörü tarafından fark edilmiş ve bir kitap yayınlayıp dünya çapında satışa çıkaracaklarmış ve benim yaptığım çalışmaya da kitaplarında yer vermek istediklerini söylemişler. 5yıl boyunca hiçbirşey olmazken bu duayı okuduktan sonra olması benim var olan inancımı daha da yükseltti.
  Umarım herkes okur ve emeğinin karşılığını alır.
  Herşey gönlünüzce olsun
  SONSUZ TEŞEKKÜRLER...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Bu güzellikleri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Siz onu okumakla daha çok mucizeler yaşayacaksınız ben buna inanıyorum. Bu habere de çok sevindim, her gün daha güzel haberler alırsınız inşallah :) İhlasla okuyanların hep iyi yerlere geldiğini gördüm çok şükür... Mutluluğunuz başarılarınız daim olsun inşallah.. Benim duaya inancım sonsuz.. Okuyanlar her zaman kazanacak Allahın izniyle inşallah... Sevgiyle kalın...

   Sil
 33. Alara hanım bu fekacin konusu doğrumu?

  YanıtlaSil
 34. Ne kadar garip bir soru !!! Yok canım doğru değil siz okumayın, Fekacin bana bu duayı tavsiye ettiğimde komisyon veriyor :)) Ne kadar inançsızsınız, siz zaten baştan kaybetmişsiniz bence !!! Ben söyledim inanmadınız, başkaları söyledi inanmadınız. Benim yalan mecburiyetimmi var size.. Gizli ilimlerde yer alan faydalı bir duayı tavsiye ettik yine suçlu olduk.. İnsanlar fayda görmese neden bunları yazsın, kimin ne çıkarı olabilir ki bu işten, ben hiç anlayamıyorum bazılarını...Okuyan okusun okumayan okumasın, herkesin kendi sorunu bence bundan sonrası...Mecburi istikametiniz değil...

  YanıtlaSil
 35. Alaram allah senden razı olsun. Gerçekten zor bir durumdaydık bunu okudum ve kısa sürede sonuç aldım çok şükür. Rabbimin mucizesini biz de yaşadık. Ben cuma ctesi paza üç gün arka arkaya senden aldığım açık günlerde okudum. 41 defa okumaya gücüm yetmedi 19lu olarak okudum. İnanırmısın ptesi günü sorunumuz çözüldü. Kimse korkmadan okusun ben de tavsiye ederim, okurkende içime çok büyük bir huzur geldi. Ben fırsat buldukça okumayı düşünüyorum artık bırakmam. Herkez korkmadan okusun faydalansın isterim. Tekrar allah bin kere razı olsun, güzel kalpli insan :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok sevindim canım. Diğer kardeşlerimize yardımcı olacağını inandığım için yayınlamayı uygun gördüm. Herkes için oldukça faydalı ve güzel bir dua. Hayatımıza bolluk bereket ve mutluluk getiriyor bu bir gerçek. Her şey her daim gönlünüzce olsun.. Sevgilerimle...

   Sil
 36. Alara ablacım kısmet iksiri için çok teşekkür ederim allah senden razı olsun. Kullanmaya başlayalı daha iki gün oldu ama erkek arkadaşım bana o kadar sıcak davranmaya başladıki bir görsen :)) İnşallah hep böyle devam eder. Fekacini okuma demiştin, bu etki devamlı sürsün diye ne okuyabilirim ablacım. Seni çok seviyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sevindim canım :)) Allah mutluluğunu daim etsin. Evet ssevgi olayları için fekacini okumayın diyorum her zaman. Bu duayı çok darda kalan iş ve maddi sıkıntıları olanlara en son çare olarak öneririm sadece. Çünkü bunu okuyanlar diğer dua ve esmalardan bir daha kolay kolay sonuç alamıyor en az iki ay. Canım ben sana 212.konudaki duayı tavsiye ederim. Jüpiter saatinin özelliği kalpleri çekmesidir, onun için onun saatinde okumalarınızı yapın.(Bayanlar) Sevgilerimle..

   Sil
 37. Hayırlı günler Alara hanım.. Paylaşımlarınız için size çok teşekkür ederim.. Bir nisan sabahı üzgün halde cep telefonu ile oyalanıyordum, mucize kelime yazdım, karşıma çıkan ya musavvir esması ile ilgili yazınıza rastladım.. İyi ki, de rastladım.. Allah sizden bin kere razı olsun inşallah!! Tüm paylaştıklarınızı tek tek okuyorum, hayatımda güzel yenilikler oldu.. Fekacin mehmetin duası, amenenresüli duası, Ya Cami YaVedüd, Ya Rafi, Ya Fettah Ya rezzak en çok okuduklarım.. Azeriyim, Baküde yaşıyorum.. Allah razı olsun sizden.. Annem de esmaları okuyor hergün.. Uğurlarınız bol olsun inşallah. Doktorum ben , hangi ameliyyata girsem Ya Şafi, Ya Nafi, Ya Fettah okuyarak giriyorum..!! Sizi saygıyla öpüyorum..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım fayda görmenize çok sevindim. Sizin de uğurlarınız her daim bol olsun inşallah. Ne kadar iyi bir kalbiniz var maaşallah, ameliyatlarınız başarılı geçsin diye esma bile okuyorsunuz, bu nasıl yüce bir gönüldür..Çok etkilendim...Allah başarılarınızı ve mutluluklarınız daim etsin canım. Anneciğinizin ellerinden saygıyla öpüyorum, çok selamlar.. Allaha emanet olun güzel insan :)

   Sil
 38. Alara abla merhaba.Nasılsın?

  Bir ay önce sana bir mail atmıştım.Hastalıkla ilgili bir dua söylemiştin bana.Bunun için çok teşekkür ederim.Ben babam için okudum, bir rahatsızlığı vardı ameliyat olacaktı ama çok şükür ameliyata gerek kalmadı.Aslında kardeşimin daha önemli bir rahatsızlığı var asıl onun için okumak istiyordum ama o sırada annem fekacini okudu.Ben yine okuyacağım bana önermiş olduğun duayı. Fekacini hastalık için okudu annem.Tabi öyle bir anda düzelecek bir rahatsızlık değil ama şaşıracağımız durumları görmeye başladık kardeşimde.Bunun için de çok teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim canım iyiyim. Maaşallah Annenizin de sizin de dualarınız kabul oluyor demek ki. Çok sevindim çok geçmişler olsun güzelim. Fekacini okuyunca şaşırtıcı neler oldu bilgilendirirsen sevinirim çok merak ettim şimdi :) Sevgiler...

   Sil
  2. Alara abla benim kardeşim bipolar (manik depresik) hastası yaklaşık iki yıldır.Nörolojik bir rahatsızlığı var yani.Bazen depresyonda bazen de çok aşırı enerjik, konuşkan oluyor hiç uyumuyor.daha birçok belirtileri var.Üniversite okuyordu ama son sınıfta mühendislik fakültesini bıraktı rahatsızlığından dolayı 5 6 tane hap kullanıyor ve ömür boyu kullanacağı haplar var..şimdi anestezi okuyor.Annemde kardeşimin hayırlısıyla hastalığınının tamamen geçmesi için, hayırlısıyla okulunu bitirmesi ve atanması için dua etmişti. Özelliklede çalışma azmi olsunda okulunu bitirsin diye çünkü kardeşim hem çok ders çalışmayı sevmiyor hemde atak dönemlerine denk gelince zor oluyor.Sınavları vardı iki hafta ama o kadar başarılı oldu ki en düşük notu 90.ne zaman sorsam hep ders çalışıyor dedi annem.psikoterapi alıyordu birbuçuk yıldır gittiği doktoru değişti biranda.gelen doktor bizim için çok çok iyi oldu.kardeşimi beli bir düzene soktu.iki ayda bir atak geçiriyordu, ama neredeyse dört aydır geçirmiyor. Zaten bu hastalığı bir anda yenmesini beklemiyoruz ama onun hayatındaki gelişmeleri özellikle annem çok fark ediyor.

   Sil
  3. Hastalıklar için hiç tecrübe etmemiştim canım fekacini demek ki buna da faydalı. Kardeşinizin başarılı olup yüksek notlar alması da çok harika demek ki Allahtan çok yardım aldınız. Maaşallah daim olsun. Çok sevindim ve mutlu oldum. Anneniz devam etsin o zaman. Onun da eline yüreğine diline sağlık.. Sevgiyle sağlıkla mutlulukla kalın...

   Sil
 39. HAYIRLI GÜNLER ALARA ABLACIĞIM. ALLAH SİZDEN BİNLERCE KEZ RAZI OLSUN VERDİĞİNİZ DUAYLA, GÖSTERDİĞİNİZ YOLLA KARDEŞİMİN İŞİ YOLUNA GİRDİ :D ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN. İNANDIM KORKMADAN DA FEKECİN MAHMET İN DAVETİNİ OKUDUM YÜCE RABBİM DE SİZLERİN DE YARDIMCISI OLSUN. EMEĞİ GEÇEN YARDIMCI OLAN HERKESDEN ALLAH RAZI OLSUN .. YÜCE RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.
  DÜNYA HAYATI DUALARLA YOLUNU BULUYOR. YÜCE RABBİM KABUL OLAN DUALARDAN EYLESİN DUALARIMIZI.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aminn canım, hepimizden razı olsun inşallah. Paylaşmanıza sevindim. Mutluluğunuz daim olsun.. Sevgiyle kalın..

   Sil
 40. alara hanım merhaba,
  ben fekacin mehmet adını ilk defa duyuyorum oda şöyle;
  bir arkadaşımın kardeşi bir gece rüyasından sıçrayarak fekacin mehmet diyerek uyanmış ve biraz korkmuş ne alaka diye internetten araştırma yaptık ve gerçekten böyle birşey var. sizce bu ne anlama gelmekte bu kişiye büyü yapılmış olabişlir mi? yada arkadaşımın kardeşini bu duayı okumaya mı davet edittiler. bu arada bu kişi bayan ve 33 yaşında bekar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım, geçenlerde bir kardeşimizde benzer bir durum yaşamış, rastlantı yoktur tevafuk vardır, bu duadan fayda görecektir mutlaka, büyü varsa onu da bozabiliyor kabul olduğunda tabii ki okusun derim. Sevgiler...

   Sil
 41. Alara abla kızma sakın fekacini son çare olarak okudum ama çok şükür oldu dileğim mahalledeki çocuklara çikolata dağıttım senin adına çok sevindiler ama :) gündüz okudum çok huzur buldum üç harfliler filan rahatsız etmedi iyi ki varsın bir tanemsin çok öpüyorum seni

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Niye kızayım canım, sonuçta duayı paylaşan benim :) Faydası olduğuna inanmasan zaten paylaşmazdım. Çözümü zor işlerde çok yardımcıdır. Artık cinlerden değil de insanlardan korkar olduk zaten, bence cinler daha zararsız, en azından durduk yerde insana sataşmazlar.. Önemli olan fayda görmeniz canım, sizin adınıza sevindim, çikolatayı da benim adıma dağıtmışsın çok tşk ederim. ALLAH kabul etsin inşallah..Sevgiler..

   Sil
  2. Ablacığım ben sizden aldığım açık günlerden daha fazla fayda gördüm bunu da söylemeden geçemeyeceğim çok çok tesekkür ederim her sey için

   Sil
  3. Canım, açık günler astrolojik bir çalışmadır benimkiyle diğer yerlerden alanların günleri birbirini tutmayabilir, her astroloğun burç yorumu nasıl ki aynı değilse uğurlu gördükleri zamanda farklı olabilir. Hele artık çok daha farklı olacak,bu deneyimli bir astrolog işi çünkü.Herkes kendi branşında daha başarılıdır bu gerçek. Ben her konuda eğitim aldım elimde yüz tane sertifika ve belge var, üstelik astrologların hizmetlerinden ücretli olarak yararlanıyorum. Sevgiler...

   Sil
  4. Ayrıca açık günleri alanlar aylık burç yorumlarını benden istesin. Her olayı az çok görüp önlem almak iyidir çünkü. Astroloğumun yorumları birebir doğru çıkıyor konusunda çok başarılı, falcılara inanmam ve astrologların yorumunu almadan da yola çıkmam. Allah; Rahman suresi 5.ayette astrolojinin önemine zaten değinmiş, kainatın idare edilme şekli belirlenmiş. Eskiden padişahların sarayda yanı başlarında mutlaka astrologları varmış ona kese dolusu altınlar verirlermiş o zaman astroloğa kahin deniyormuş. Bunların verdiği bilgilere göre fikirleri alınarak savaşa gidilirmiş, Osmanlının topraklarının o denli büyümesinde rolleri büyükmüş. Astroloji önemini kanıtlamış bir bilim dalıdır. Sevgiler..

   Sil
 42. Sayfanızı ilgiyle ve severek takip ediyorum.benim 2 sorum olacak cevaplarsanız çok sevinirim.1.açık gunler nedir.2 birinden yüklü miktar alacağımız var bunun için fekacin mahmedin okusam olur mu.şimdiden çok teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım, benim açık gün anlayışım gökyüzünde gezegenlerin mutlu mesut uyumlu olması, ayın boşlukta olmaması düzgün gezegen açıları olması, sert ve gerilimli mars açıları olmaması diyebilirim.Maddi konularda, düğümlü işlerde iyidir okunur tabi ki canım. Allah yardımcınız olsun. Sevgiler...

   Sil
 43. Alara abla selam ben de inşallah fekacini okumak istiyorum sanırım riyazet gerekiyormuş bu tam olarak nedir bilgi alabilirmiyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım riyazet deyince akla sadece hayvansal gıdalar yenmeyecek diye geliyor bir çoğumuzun ama öyle değil. Az yemek,az konuşmak, az uyumak gerekiyor öncelikle. Eskiden insanlar 40 gün halvete girerlermiş, yani bir odaya kapanıp Allaha ibadet edip zikir yaparlar insanlarla bir araya gelip iki kelime konuşmazlarmış ve böyle olduğunda da zaten duaları kabul olurmuş. Nefsi ıslah etmek kendini sadece Allaha adamaktır asıl riyazet, rahmani varlıkların yardımını almak için de hayvansal gıda yenmemesi doğru oluyor. 40 gün hiç bir hayvansal gıda yemessek kendimizi sadece ibadete adarsak insanlardan uzak yaşarsak Allah kabul ederse insan en yüksek makama ulaşır ve bu dünya nimetleri de onu zaten tatmin etmez artık.. Bunu gerçekleştirmekte gerçekten zordur. Kısacası melek gibi saf temiz ve günahsız olma çabası gayreti diyeyim ben :) Sevgiler...

   Sil
 44. Alara ablacığım merhaba. Akşamdan beri bloğunuzu inceliyorum çok beğendim yolunuzun sevgiden geçtiği yorumlarınızdan anlaşılıyor. Ben Türkiyede yaşıyorum müslüman değilim ama Tanrıya inanıyorum. Ben de dualarınızdan okuyabilirmiyim izin verirmisiniz bilemiyorum doğru olurmu.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Siz Tanrıya inanıyorsunuz biz Allaha inanıyoruz sonuçta siz de biz de Yaratıcıya inanıyoruz. Dua evrenseldir tabi ki içinizden gelen sese kulak verin okuyun, biz de bir inanış vardır Allah dua etmeyi nasip ettiyse mutlaka kabul edecektir diye söylenir. Ne güzel ki size de ilham vermiş. Bir çok Hrıstiyan kardeşimde bana yazıp dua istiyorlar bu benim açımdan çok sevindirici hatta islamiyet açısından da çok sevindirici. Hatta İslamiyete göre farklı dindeki birine Kuran , dua hediye etmek o okumasa bile bize Cihad yapmaktan bile daha çok sevap kazandırır. Bu konuda çok sevabım olduğuna inanıyorum Esmaul hüsnayı bile okutuyorum ve çok mutlu olduklarını da dile getiriyorlar. Esmaul Hüsnanın o güzel isimleri muhteşemdir her tılsımdan daha etkilidir. Allah; Rahman ismimle dua eden herkese ister hristiyan olsun ister müslüman olsun kim olursa olsun istediğini veririm buyuruyor bunu da söylemiş olayım. Estağfirullah canım size izni zaten veren vermiş ki buradasınız :) biz sevindik mutlu olduk, aramıza katılmanızdan, tüm dilekleriniz gerçek olsun inşallah.. Sevgilerimle...

   Sil
 45. Ablacım melek gibi bir insansnız çok teşekkür ederim. Diğer dua sitelerine sorduğumda olmaz önce müslüman olmalısın filan gibilerinden bir sürü şey söylediler moralim bozuldu :( Tamam ben Rahman adını da çok söyleyip duaları okuyacağım. Saygı ve sevgilerimle...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tşk ederim canım o İslamiyetin hoşgörüsünden kaynaklanıyor :) Niye öyle demişler bilemedim, insan her şeyi kendi hür iradesiyle seçmeli dinde zorlama olmaz. Sevgiler...

   Sil
 46. Alara hanım merhaba gündüz okusam olmaz mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım.Asıl gündüz okunur zaten, günü pazardır ama diğer günlerin güneş gezegeninde de okuyabilirsiniz. Sevgiler...

   Sil
 47. Merhaba Alara Hanım size çooook teşekkür ediyorum Fekacin Duasi sayesinde iç sikintilarim hafifledi yıllardır denemedigim tedavi kalmadı siz yeryüzünde bir Meleksiniz size hep dua edeceğim Sevgiler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah razı olsun canım,iyi gelmesine çok sevindim, okuyana gerçekten huzur verir. Öyle melek filan demeyin düşmanlarım hepten çatlıyor sonra :) Sevgilerimle...

   Sil
 48. Merhaba Alara hanım;
  Blogunuzu yakın zamandır takip ediyorum. Fakecin Mehmet'in davetini pazar günü başlayıp 3 gün güneş gezeninde okudum. Ancak merak ettiğim sadece güneş gezegeninde mi okunması gerekiyor?. Çünkü yarın tekrar okumak istiyorum ancak yarın gün içinde güneş gezegeninde denk gelen saatte dışarıda olacağım. Bu yüzden günün herhangi bir saatinde okunabilir mi? Bu duanın kabul olmasını olumsuz yönde etkiler mi? Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Gizli ilimler kitabında güneş saati diye verilmiş Diğer gezegenlerde hiç tecrübe etmedim, bu yüzden ne desem yalan olur :) Kendinizin okuyup tecrübe etmeniz lazım.. Sevgiler...

   Sil
 49. Selamun aleykum.. alara hanim ben sizi bu duayla tanidim hep bu daveti okumak istedim ama nedense hep cekindim. Ben size baska konularda da yazmistim.. ama istegim ayni en cabuk şekilde is bulmak ve maddi sikintimdan kurtulmak.. ben bu daveti 41 kere uzun oldugu icin yetistirecegimi sanmiyorum ama hergün 19 u okurum diye dusunuyorum. Daveti 19 kere okuduktan sonra mi kasem 1 kere okunacak. Yanlis bir islem yapmak istemiyorum. Sevgiler.. yildiz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet canım Fekacinci alaramısın sen diyen çok kardeşim oldu. Geçmişte bu dua yüzünden neredeyse bir çok insanla kavga etmiştim. Fayda gördüğüm şeyi sonuna kadar savunurum. Canım güneşte başlamanız önemli sonraki saat zaten venüs devam edebilirsiniz çekinmeden. Kasemi okuyup okumamak çok önemli bile değil ama istiyorsanız bir defa okuyun.Maddi konularve iş için 160-181-178 gibi konulardan da fayda gören çok oldu. Sevgilerimle...

   Sil
 50. Merhaba sitenize bugun rastladim, izun saatlerdir yorumlar dahi okuyorum. Umarkm banada yardumci olursunuz.benim istegim, is mahkemesi suren alqcagimin sonuclanip tahsil edebilmem, kendime iyi bir iş ve sevdigimin kalbinde ve aklinda olmak.. nolur banada yardim edin :(mesela yarin pazar ve kıştayız ama yağış yok,gunes saatinde okuyabiliyirmuyuz. Nasil iyet etmem lazim nasil okumam lazim yardimci olurmusunuz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım, güneş derken güneş gezegenini kastediyoruz. Kışın her zaman güneşi nereden bulalım değil mi? 48.konudan gezegen saatlerini hesaplayarak okuyun. Türkiye için en uygun site şu an yükselenburçgezegensaatleri sitesi, bizim diyanet işleri de sonunda saatlerini düzeltmiş bu site ile arasında 1dk var ikisini de doğru kabul edebiliriz. Niyetinizi siz daha iyi bilirsiniz, içinizden nasıl geliyorsa o şekilde niyet edin.Konuyu ve cevapları dikkatli okursanız kafanızda net bir fikir oluşur. Sevgiler...

   Sil
 51. Merhaba tekrar ben yani yıldız. . Sevgili alara hanim bu duayi okumaya basladim hergun gunes saatinde basliyorum venus saatinde bitiyor. Fakat bugun o saatlerde disarida oldugum icin okuyamadim. . Hatta otobuste 5 kere okuyabildim.. simdi ne olacak..yeniden mu baslamam lazim yoksa 5 gun daha okusam olur mu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah kabul etsin ama kurallara uymakta fayda var kardeşim. Sevgiler...

   Sil
 52. Selamlar alara hanım bu duayı istediğimiz vakit bir kere okunsa nasil olur. 41, 19, 7 den bahsediliyorda...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Selam kardeşim. Ben kitapta yazıldığı gibi size naklettim güneş gezegeni diyor çünkü o gezegende dilekler daha çabuk kabul ediliyor bu tecrübe ile sabittir, ama kimseye karışamayız tabii ki isteyen istediği gibi okumakta özgürdür. Sevgiler..

   Sil
 53. Selamlar sayılara ve vakitlere uymak zorundamıyız? Aklımıza geldikçe okusak ommazmı??

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yukarıda yanıtını verdim canım. Duanın kurallarını belirleyen ben değilim sonuçta biz bir uygulama gördük ve kuralına uyarak tatbik ettik... Sevgiler..

   Sil
 54. Alara abla okumadan önce herhangi birşey okunuyor mu tutsuleme yapılıyor mu beni bilgilendirirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yok canım okunmuyor, hiçbirimiz tütsü yakmadık gerekmiyor. Sevgiler...

   Sil
 55. Agzimiz teprenmeden okusak yani icimizden okusak gozle takip ederek olurmu. Tesekkurler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım, anlamlı ve güzel bir soru sormuşsunuz. Duaları kendimizin duyabileceği şekilde kısık bir sesle okumalıyız. Yani okuduğumuzu kendimizde işitmeliyiz. Sevgiler...

   Sil
 56. Merhaba. Dua ederken surekli ama sureli icten olmadigimi zaten kabul olunmaz diye dua ediyorum. Hic icten olamiyorum sanki ne yaapabilirim. Cok zor bir durum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım sürekli kabul olmaz diye düşünürsek zaten kabul olmaz. Okuyorum Allah kabul edecek o kabul etmeyeceği duayı bana zaten okutmaz diye düşünmeliyiz, kabul olanlar sizin gibi benim gibi insanlar sonuçta, benim neyim eksik ki kabul olmasın diye özgüvenle kendinize güvenerek okumanız lazım. Siz negatif düşünürseniz kabul olmaz, beynimizin çekim gücü var diyoruz her zaman değil mi :)Pozitif bir beyinle her zaman olumlu şeyleri çekeriz hayatımıza bu çok çok çok önemli.. Sevgiler...

   Sil
 57. merhabalar su günlerde gerçekten zor durumdayı çare arıyorum o dua bu dua cok dualara karıştım kabul olmuyor diyemiyorum sabretmem gerektiği için..nişanlım benı çok kötü görüyor ikna edemedim bir yanlış anlamadan sebep ayrıldık tekrar bir araya gelmemiz için bana ne önerebilirsiniz bu duayı henüz okumadım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım 13- 193 ve 212 yi tavsiye ediyorum onlardan fayda gören çok kardeşimiz var..

   Sil
 58. Alara hanım mrb bloğunuzu yakından takip ediyorum.Ben bu duaya 3 gün olarak pazar günü gündüz güneş saatinde başladım 41 kez okudum ve pazar akşamı yatsı namazından sonra (Hicri'de ertesi gün oluyorya)41 daha okudum ve ertesi günde yine yatsı namazından sonra 41 okuyarak 3 günü tamamladım.(gece yarısı okumaya cesaret edemedim korkarım belki)şimdi ise yine yatsı namazından sonra 7 adet okumaya devam ediyorum. bunu da yine 7 gün yapmayı düşünüyorum.henüz herhangi bir değişiklik ve etki küçük de olsa yaşamadım. Acaba okunması gereken saatte okumadığım için herhangi bir sıkıntı olurmu birde ben tek dilek değil birkaç Dilek söylüyorum bunların içinde maddiyat,iş,sağlık,evlilik vs ama em çok maddiyat var çünkü çok sıkıntılıyım maddi olarak doğrumu yapıyorum bilemiyorum açıklarsanız çok sevinirim iyi çalışmalar

  YanıtlaSil
 59. Önemli olan gezegen saatleri, rastgele saatte okuyup olmadı demeyin lütfen, beni yakından nasıl takip ediyorsunuz bilemedim çünkü ben yıllardan beri en önemli şeyin gezegen saati olduğunu söylerim. Kurallara uymayanın fayda görmedim deme şansı zaten olamaz.Genel istekler için okumuşsunuz. Ayrıca korkarım demişsiniz duadan korkanda asla fayda görmez. Üzgünüm ama sadece zahmet etmişsiniz gibi görünüyor. Hem biliyorsunuz ki herkesin her duası kabul olacak diye bir kaide de yok...Kurallara uymamışsınız sonuç almanız mucize olur zaten. Size de düzgün çalışmalar diyeyim...

  YanıtlaSil
 60. Bir sorum da duanin sayi ile bagli. 7 defa okumak da yeterli olurmu yoksa illahi ki 19 ve ya 41 defa okunmalidir? Cevabiniz ichin onceden teshekkur ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Fekacin hakkında yeterli bilginin yukarıda verildiğine inanıyorum. 7 az bir sayı. Kurallara uygun yapılmayınca hiç bir uygulamadan netice almak mümkün olmaz, bunu artık görmek lazım.. Sevgiler...

   Sil
 61. Ablacım ben de okumak istiyorum geçmişte seni dinleyip okumuştum istediğim gibi bir işe kavuşmuştum. İş değişikliği yapmak istiyorum yine okuyacağım yıldız saatlerini telefonuma indirdim ve kesinlikle güneş gezegeninde okuyacağım o zamanda öyle okumştum. Ne zaman okusam fayda gördüm ablacım allah razı olsun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Rasgele saatlerde okumayın diye sizi düşündüğüm için söylüyorum, ya mars ve satürn gibi olumsuz gezegenlerin saatlerine denk gelirse sonuç iyi olacağına kötü olabilir.. Kaş yapayım derken göz çıkarmak hiç doğru olmaz. Taa ilk günden beri bu sebepten gezegenlerin üzerinde hassasiyetle duruyorum. Bana ne ne zaman okursanız okuyun diyemiyorum, o kadar zaman ve emek veriyorsunuz sonucu da güzel olsa iyi olmaz mı? Bazı kardeşleriniz kızıyor küsüyor ama hiç kızmasınlar bu uyarılarım onların iyiliği için. Gezegen konusu en hassas olduğum konu çünkü çok önemli. Sonra da okudum olmadı, her şey daha da kötüye gitti diyenler de olabiliyor. Hata yapmaya gelmez bu işler çocuk oyuncağı değil ciddiyet gerektiriyor. Suçu lisan ettiysek affola.. Sonucu yine güzel olur inşallah canım. Sevgiyle kalın hepiniz...

   Sil
  2. Merhaba. Gunes saati aksam 7 civarina drnk gelse okuyalimmi gece yarisi illa 12 den sonrami . Birde okundugu gunlerde cenabet olup sonra tabii gusul abdedti alsak olurmu . Yani cenabetlik gunahmi.

   Sil
  3. Merhaba kardeşim, cenabet gezmek çok günahtır, bastığınız yerde ot bitmez, toprak bile ahirette hakkını arar. Gusül abdesini geciktirmeden hemen almamız lazım, öyleyken dua okunmaz. Su bulup abdest alma durumunuz yoksa teyemmümle abdest almanız yerinde olur. Bu da temiz bir taşa, yada toprağa hatta evinizdeki duvara ellerinizi vurarak olur. İnternette resimli anlatımları var, çok kolay bir uygulamadır bu yolla her dk abdestli bile gezebiliriz. İhmal edilmemesi gereken önemli bir konu.. Sevgiler...

   Sil
 62. Alara ablacım ben deniz.seni uzun zaman önce bulmuştum fakat siteyi kaybettim. Bu aralar çaresiz durumdayım sanki ve bu da ALLAH'in bir işareti mi bana bilmiyorum seni buldum tekrar. Ablacım birlikte olduğum sevdiğim var ama ayrı şehirlerdeyiz.ALLAH izin verirse inşaallah Mayis ayına sözlenmeyi düşünüyoruz.ama birbirimize olan özlemimizden özellikle o dayanamiyo bazen huysuzluk yapıyor. Ben hem senden açık günleri almak istiyorum hemde bu fekacin duasını sevgi için yapmayın demişsin ama bu dua galiba çok etkili bir an önce yüzükleri takmak istiyoruz. Ama karşı tarafın kismetini acar demissin o yüzden çok korkuyorum benden başkasına gitmesin. Bu duayı nasıl okuyabilirim ablacım beni biraz aydınlatır misin. Çok seviyorum o da seviyo ama iste biran önce nişan yapmak istiyoruz. Bana dönüş yaparsan coook sevinirim ablacım. Seni çok seviyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım, açık günleri mail adresime msj atarak alabilirsiniz.Duanın etkisini iş ve maddi konularda daha fazla görmek mümkün, sevdiren bir dua olduğunu düşünmüyorum. Bunu okuyanlar diğer dualardan 2-3 ay netice alamıyor. Başlanınca da uzunca süre devamlı okunması lazım onun için önermedim. Sevgi için 212-13-193.konular daha iyidir. Sevgiler...

   Sil
 63. Tövbe estagfirullah biri beni tokatlasin sadece 3 kez okudum çok değiştim artık kıskançlık krizine girip ilişkimi yıpratmiyorum ve muhabbet bayagi arttı teşekkür ederim ama ben içinde geçen isimlere yasin okudum çünkü ben herkese dua ederim onları da unutmadim e sitede kim varsa hepinize dua gönderiyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Biri sizi tokatlasın bakalım, kendinizde sonuca inanamadınız galiba :) Buna başlayan devamlı bunu okumak zorunda kalacaktır bunu yine belirtmiş olayım, muhabbet konusunda çok tavsiye ettiğim bir dua değil. İş ve maddi konularda başarı grafiği daha yüksek. İçerisinde adı geçenlere yasin okumanız daha da güzel olmuş, Allah kabul etmiş sevindirici.. Herkes adına tşk ederim, bizlere de dua okumanız kalbinizin ne kadar temiz ve güzel olduğunu gösteriyor, bizden de size dua gelsin,Allah gönlünüzdekileri karşınıza çıkarsın daima. Sevgiler...

   Sil
 64. Merhaba Alara Hanım Sizden Allah razı olsun bende bu Dua nin faydasını gören lerden im , bu muhteşem duayı sürekli okumak mi lazım ?.bıraktıktan sonra tekrar sorunlarla bogusmaya başladım!!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba kardeşim. Dualarımızın kalıcı olması lazım, bir duadan memnun kalınca bırakılır mı hiç :) Hayatımızda problem olsun yada olmasın fayda gördüğümüz dualara devam etmeliyiz ki sonuç baki olsun..Hayatla boğuşmaktansa dua okuyarak rahat yaşamak daha güzel değil mi? Sevgiler..

   Sil
 65. Selam Alara hanım. Ben bunu başarı ve şans için okumak istiyorum. Mümkünmü ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eh sadece o iş için okununca netice alabiliyoruz sadece diyeyim, önceliğiniz esmalar olsun ama. Sevgiler..

   Sil