20 Ocak 2014 Pazartesi

46-) FETİH AYETLERİ.. Okuyana Hayr Kapıları Açılır, Şer kapıları kapanır..

Kutbul Arifin gavsul vasilin şeyh ebul Abbas k.s.a. dan rivayet 
edilmiştir ki: Hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Kurani Kerim 
içinde ne kadar Feth Ayeti varsa toplayıp, sabah akşam okumaya 
devam ederlerdi. Düşman, küffar ve münafıklarla savaşa girdiği 
zaman bu Feth Ayetlerini okuyup, fetih ve zafer bulurlardı. 

Bu Feth Ayetlerini misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazıp, 
üzerinde taşıyarak, hergün bu Ayetleri kendine vird edinip okuyan 
kimseye hazreti Allah c.c. tan eksiksiz rızık verilir. 

İmam Gazali k.s.a. Havassı Kuran isimli eserinde der ki: Kim! 
Bu Feth Ayetlerini bir kağıt üzerine yazıp daima üzerinde taşırsa, 
Allah Teala hazretleri o kimseye her türlü hayır kapılarını açar ve 
şer kapılarını kapatır. 

Ülemayı havastan bazıları şöyle demiştir: Allah c.c. rizası için 
üç gün oruç tut. Dördüncü gece sabaha karşı kalkarak güzel bir 
taharet ile kıbleye karşı otur. Bir kağıt üzerine misk ve zaferan ile 
bu Fetih Ayetlerini yaz. Yazdıktan sonra kağıdı önüne koy ve 
üzerine 1001 defa Yâ Fettâh ismini okuyup, kağıdı eline alıp: 

ِAllâhümme yâ müfettihal ebvâbe iftah lî hayral bâb. 

der ve kağıdı bir defa katla. Aynı şekilde kağıt nüsha haline 
gelinceye kadar devam et. Bu nüshayı bir muşambaya sarıp, 
üzerinde taşıdığın müddetçe Allah c.c. sana bütün hayır kapılarını 
açar ve şer kapılarını kapatır. 

Her gün bir defa okumak bile çok faydalıdır ;


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû 
âmennâ ve izâ halâ ba'duhüm ilâ ba'dın kâlû ettühaddisû 
nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde 
rabbiküm efelâ ta'kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne 
alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne 
leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye'tiye bil fethı ev emrin 
min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim 
ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya'lemühâ illâ 
hüve ve ya'lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ 
tüfettehu lehüm ebvâbes semâ'. Alallâhi tevekkelnâ 
rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente 
hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav 
elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû 
fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. 
Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ 
aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya'ricûn. Hattâ izâ 
fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi 
müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh 
beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel 
mü'minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: 
ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel 
fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. 
Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil 
hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min 
rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü 
min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten 
lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran 
hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav 
rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat 
ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm 
fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ 
leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min 
zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni'metehü aleyke ve 
yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ 
ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan 
karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min 
kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril 
mü'minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- 
rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse 
yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike 
vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke 
bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ 
Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin 
ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma'rûfil 
mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve 
takdî hâcetî ve tensuranî a'dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike 
ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın 
mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen 
yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve 
âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi 
hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn...    alıntıdır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder