15 Şubat 2014 Cumartesi

173-) Duhan Suresi İle Eşinizi Eve Ve Kendinize Bağlarsınız..

Eşinizin içki, kumar, kadın gibi kötü alışkanlıkları varsa her gün 3 tane Duhan Suresi okursanız eve size bağlanır. Sadece evli insanlar için uygundur..Denenmiş mücerrep bir uygulamadır, çok etkilidir..
Duhan Suresi...
Türkçe Okunuşu
1. ha mim
2. vel kitabil mübiyn


3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın


4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym


5. emram min ındina inna künna mürsiliyn


6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym


7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn


8. la ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn


9. bel hüm fı şekkiy yel'abun


10. fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn


11. yağşen nas haza azabün eliym


12. rabbenekşif annel azabe inna mü'minun


13. enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn


14. sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun


15. inna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun


16. yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun


17. ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym


18. en eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn


19. ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn


20. ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun


21. ve il lem tü'minu lı fa'tezilun


22. fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun


23. fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun


24. vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun


25. kem teraku min cennativ ve uyun


26. ve züruıv ve mekamin keriym


27. ve na'metin kanu fiyha fakihiyn


28. kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn


29. fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn


30. ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn


31. min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn


32. ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn


33. ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn


34. inne haülai le yekülün


35. in hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn


36. fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn


37. e hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn


38. ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn


39. ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun


40. inne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn (turkeyarena.com)


41. yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun


42. illa mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym


43. inne şeceratez zekkum


44. taamül esiym


45. kel mühl yağlı fil bütun


46. ke ğalyil hamiym


47. huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym


48. sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym


49. zuk inneke entel aziyzül keriym


50. inne haza ma küntüm bihı temterun


51. innel müttekıyne fı mekamin emiyn


52. fi cennativ ve uyun


53. yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn


54. kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn


55. yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn


56. la yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym


57. fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym


58. fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun


59. fertekıb innehüm mirtek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder